Download Logo Lampang
วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง... ลำปาง เมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข      ค่านิยมหลัก... "ETIS" Excellent  มุ่งผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน Teamwork เน้นการทำงานเป็นทีม Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม ทำในสิ่งที่ถูกต้องและสังคมยอมรับ Service mind มีจิตบริการ     คำขวัญจังหวัดลำปาง....ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก...
เว็บไซต์นี้แสดงผลลัพธ์ได้ดีในเว็บบราวเซอร์ Google Chrome และ Fire fox
 
 
Jitarsa1
Jitarsa2
E-learning
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
AIPA

สาระดีๆจากศาลปกครอง
Sister City
รางวัลพานแว่นฟ้า

โครงการ จังหวัดลำปางเคลื่อนที่

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ข้อมูลการเกษตรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพกระทรวงมหาดไทย

ศพส.จ.ลำปาง

ระบบติดตามโครงการแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกลุ่มจังหวัด
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบรามยาเสพติด
แผนบริหารความต่อเนื่อง BCP
แผนสำรองฉุกเฉิน
สถานการณ์แรงงาน จ.ลำปาง
ระบบจองคิวรับบริการ สนง.ขนส่งจ.ลำปาง
มุมโต๊ะ งานราชการ


ค้นหาใน Lampang.go.th
 
 
สรุปข่าวประชุม ครม.
ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ข้อสั่งการประชุม ครม.
ประชุมจังหวัดลำปาง
   
 
 
 
 
- คำสั่ง จ.ลำปาง (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
- โครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
 
- เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย - เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลาง (ลำปาง)
- เมล์กระทรวงมหาดไทย  - ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
- ทีวีมหาดไทย (Mahadthai Channel) - ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับบุคคลทั่วไป)
- สารคดีโทรทัศน์มหาดไทยชวนรู้ - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มท.
- รายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาดไทย
- สถาบันดำรงราชานุภาพ  
 
 


=> -/09/65 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

=> -/09/65 จังหวัดลำปางเคลื่อนที่
 
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ระบบวาระผู้บริหาร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กระทรวง
ระบบออกเลขคำสั่ง จ.ลำปาง
ระบบจองห้องประชุม
ระบบ eMENSCR
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง
ระบบรายงานข่าว ปชส.จ.ลำปาง
itaita
board
board
ร้องทุกข์
comment
board
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
GD Catalog
e Book
covid bub
thai water
dr raja
dr raja
dr raja
 
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เว็บไซต์สำนักงานจังหวัดลำปาง
เว็บไซต์สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
คลังข่าวมหาดไทย
APPF30
ศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย
Ginfo ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
OSM ภาคเหนือตอนบน
ก.พ.ร.
สำนักงาน ก.พ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
ผลงานรัฐบาล
สวทช.
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยตำบลดอทคอม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ททท
ศคง 1213

 
© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  [email protected]

Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549