Download Logo Lampang
วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง... นครแห่งความสุขและสุจริต       คำขวัญจังหวัดลำปาง....ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก...
เว็บไซต์นี้แสดงผลลัพธ์ได้ดีในเว็บบราวเซอร์ Google Chrome และ Fire fox
 
 
 

file .xls
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง
เสียงปฏิรูป.com


 
ค้นหาใน Lampang.go.th
 
New Ribbon
Slide 1
การประชุมมอบนโยบาย และทำความเข้าใจในการปฎิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาการอพยพราษฏร 5 หมู่บ้าน ในอำเภอแม่เมาะ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการชุมชน
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน จปฐ. ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
Slide 1
ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสังกัดกระทรวการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 08.20 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ
Slide 1
การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม
Slide 1
การประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะคา ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถ
Slide 1
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำปาง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ เขื่อนกิ่วคอหมา
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ เขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
Slide 1
ประชุม Video Conference ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
การประชุมปรับปรุงแผนการด้านพลังงานระดับจังหวัดฯ
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
Slide 1
เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง
Slide 1
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง
Slide 1
การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
Slide 1
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ อ.เมืองลำป
Slide 1
ร่วมประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Example Frame 
ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาการอพยพราษฏร 5 หมู่บ้าน ในอำเภอแม่เมาะ

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
  [คลิกดูรายละเอียด] 
การประชุมมอบนโยบาย และทำความเข้าใจในการปฎิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
  [คลิกดูรายละเอียด] 
ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสังกัดกระทรวการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 08.20 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ
  [คลิกดูรายละเอียด] 
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการชุมชน

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
  [คลิกดูรายละเอียด] 
ดูข่าวทั้งหมด
 
 
         
 
สรุปข่าวประชุม ครม.
ประชุม คกก.รักษาความสงบ เรียบร้อย
ประชุมนายอำเภอ
ประชุมยาเสพติด จ.ลำปาง
ประชุมเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง เรื่องราวร้องทุกข์
ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ข้อสั่งการประชุม ครม.
ประชุมจังหวัดลำปาง
 
 
 
 
     
 
     
กลุ่มงานอำนวยการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  
 
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2557-2560 (ฉบับทบทวน)
การบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน ส่วนภูมิภาค
PMQA จังหวัดลำปาง
รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล
การชี้แจงงบประมาณฯ ปี 2556
ประชุม กรอ.
ประชุม กบจ.
ประชุม อจร.
ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2548
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2549
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2550
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2551
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2552
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2553
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2554
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2555
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2556
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปี พ.ศ.2547
ปี พ.ศ.2549
ปี พ.ศ.2550
ปี พ.ศ.2551
ปี พ.ศ.2552
ปี พ.ศ.2553
ผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด PMQA
ปี พ.ศ.2554
ปี พ.ศ.2555
  งานข้อมูลฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ อ.แม่เมาะ
ระบบฐานข้อมูล กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับเจ้าหน้าที่) หน่วยการปกครอง
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางฯ แผนที่น้ำท่วมจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ.2554
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ภาพแผนที่ปัญหาหมอกควันของจังหวัด ลำปาง เมื่อ 1 มี.ค. 55
ประชุม คกก.โครงการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทำเนียบตำบล หมู่บ้านจังหวัดลำปาง
ประชุม คกก.ดำเนินงานตามแผนฯ เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ  
 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
WebBoard  ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กพ.
ดาวน์โหลดเอกสาร
- กฎ ก.พ. ข้อบังคับ ระเบียบหนังสือเวียน
- การแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือน (ลธ.กพ.)
- การจัดคนลง (รกพ.เบญจวรรณ)
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินเดือน
- สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ปี 2551
- หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ
- การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ
- การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล แห่ง พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน 51
- ตัวอย่าง คำสั่งเลื่อนเงินข้าราชการ
- ตัวอย่าง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง"อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน"
คำสั่งเลื่อนเงินข้าราชการ
- ตัวอย่างคำสั่ง เรื่อง เลื่อนค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับจังหวัด
คู่มือคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2552
ผลสรุปแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2552
คำกล่าว พระวรธรรม, สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554
 
 
 
 
- โครงการพระราชดำริ - 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
- กองทุนหมู่บ้าน - กระบวนงานบริการของจังหวัด
- ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
 
- เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย - เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลาง (ลำปาง)
- Intranet  (MOInet)  - ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
- เมล์กระทรวงมหาดไทย  - ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับบุคคลทั่วไป)
- ทีวีมหาดไทย (Mahadthai Channel) - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มท.
- สารคดีโทรทัศน์มหาดไทยชวนรู้ - สถาบันดำรงราชานุภาพ
- รายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาดไทย
 
 


=> 5/7/59   ประชุมสภากาแฟ เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม อ.เกาะคา

=> 5/7/59   โครงการ "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่" ณ โรงเรียนกอรวกพิทยา ม.3 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ

=> 14-15/7/59   การเดินทางมาศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น

=> 19/7/59   เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

=> 28/7/59 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

 
ระบบวาระผู้บริหาร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบออกเลขคำสั่ง จ.ลำปาง
ระบบรายงานข่าว ปชส.จ.ลำปาง
ระบบจองห้องประชุม
ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง


เตือนภัยอากาศ จ.ลำปาง
เตือนภัยไข้เลือดออกจ.ลำปาง
เตือนภัยเบิกจ่ายงบประมาณ จ.ลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ภูมิอากาศ จ.ลำปาง
ปริมาณน้ำฝน จ.ลำปาง
ปริมาณน้ำในเขื่อน จ.ลำปาง
 
คลังข่าวมหาดไทย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

ผลงานกระทรวงมหาดไทยรอบ 6 เดือน
การแถลงข่าวผลงาน กระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน Download

ไทยคู่ฟ้า
ศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย
Ginfo ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
OSM ภาคเหนือตอนบน
ก.พ.ร.
ก.พ.ร.แบบสำรวจ
สำนักงาน ก.พ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
PMOC
คืนความสุขให้คนในชาติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาตื
สภานการณ์แผ่นดินไหวภาคเหนือ
ผลงานรัฐบาล
ร่วมใจปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
การบูรณาการงานด้าน วทน.กับ จว.กลุ่ม จว.
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์บีริการข้อมูลอำเภอ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท้องถิ่นดอทคอม
ไทยตำบลดอทคอม
บทความไอที
ระบบจองคิวรับบริการ สนง.ขนส่งจ.ลำปาง
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
ททท
ศคง 1213
Bangkok Airways

* สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
Bangkok Airways
 
© พ.ศ. 2558 All Rights Reserved
สำนักงานจังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5027, 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th

Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549