ประกาศราคากลาง โครงการตามมาตรฐานการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) จ.ลำปาง

   


  รายงานโครงการที่อนุมัติจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ของกระทรวงมหาดไทย

  

อำเภอแม่เมาะ

ตำบลจางเหนือ

        - โครงการเทลานสุสาน บ้านทาน ม.4

ตำบลบ้านดง

        - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวัดบ้านดง ม.2
        - โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านท่าสี ม.3
        - โครงการเทลานคอนกรีตในวัดท่าสี บ้านท่าสี ม.3
        - โครงการเทลานสุสานบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ม.8
        - โครงการปรับปรุงต่อเติมตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ บ.หัวฝาย ม.1
        - โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำข้ามถนน บ้านดง ม.2
        - โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.2

ตำบลแม่เมาะ

        - โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและวางท่อ คสล. ข้ามลำห้วยไคร้และห้วยป่าไผ่ บ้านปงชัย ม.5
        - โครงการก่อสร้างร้านค้าสหกรณ์บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่นาแขม ม.7
        - โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตสำหรับผสมวัตถุดิบทำปุ๋ยอินทรีย์ บ้านเมาะสถานี ม.4
        - โครงการก่อสร้างหอถังสูงส่งน้ำ บ้านใหม่นาแขม ม.7 ต.แม่เมาะ
        - โครงการต่อเติมห้องเก็บของอาคารอเนกประสงค์หลังศาลหลักเมือง บ.เมาะหลวง ม.8
        - โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเป็ด ม.1
        - โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยรากไม้ ม.2
        - โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ.นาแขมพัฒนา ม.11

ตำบลสสบป้าด

        - โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ.สบเมาะ ม.4
        - โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างวัดสบป้าด บ.สบป้าด ม.1
        - โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนภายในหมู่บ้าน บ.สบเติ๋น ม.2
        - โครงการปรับปรุงลาน คสล. อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านสบเมาะ ม.4
        - โครงการปรับปรุงลาน คสล.อเนกประสงค์ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด
        - โครงการปรับปรุงลาน คสล.อเนกประสงค์บริเวณวัดห้วยรากไม้ ม.5 ต.สบป้าด


 
จังหวัดลำปาง
สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์/โทรสาร 054-265070