ประกาศราคากลาง โครงการตามมาตรฐานการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) จ.ลำปาง

   


  รายงานโครงการที่อนุมัติจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ของกระทรวงมหาดไทย

  

อำเภอแม่พริก

โครงการ

 
จังหวัดลำปาง
สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์/โทรสาร 054-265070