ประกาศราคากลาง โครงการตามมาตรฐานการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) จ.ลำปาง

   


  รายงานโครงการที่อนุมัติจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ของกระทรวงมหาดไทย

  

อำเภอเสริมงาม

ตำบลเสริมกลาง

        - โครงการขุดลอกเป็นทางน้ำ หน้าฝายทุ่งหลวง บ้านศรีลังกา หมู่ 5
        - โครงการปรับปรุงร้านค้าชุมชน หมู่ 5

ตำบลเสริมขวา

        - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงประดู่ หมู่ 11
        - โครงการขุดลอกหน้าฝายหลวง บ้านปงแพ่ง หมุ่ 2
        - โครงการปรับปรุงหลังคา ศูนย์ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ บ้านปงประดู่ หมู่ 11

ตำบลเสริมซ้าย

        - โครการปรับปรุงระบบประปา บ้านนาเดา หมุ่ 6
        - โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งปู่ก๋า บ้านดงหนองจอก หมู่ 9
        - โครงการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ บ้านนาไผ่ หมู่ที่ 4
        - โครงการขุดบ่อน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านนาไผ่ หมู่ 4
        - โครงการขุดลอกห้วยแม่ต๋ำบริเวณหน้าฝายโรงสูบน้ำประปา บ้านนาเดา หมู่ 6
        - โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านนางอย หมู่ 10

 

 
จังหวัดลำปาง
สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์/โทรสาร 054-265070