สรุปผลการดำเนินงาน ของ จ.ลำปาง
     + ระดับจังหวัด
             + ระดับอำเภอ

โครงการ GIS
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
 
 


ความเป็นมา

      ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ได้มีมติเห็นชอบโครงการปิดทองหลังพระฯ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน นำแนวพระราชดำริ ไปพัฒนาทั่วประเทศ อันเป็นการเฉลิมฉลองวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบเพื่อให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ ตรงจากแนวทางโครงการพระราชดำริ และน้อมนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่และส่งเสริมอาชีพประชาชน รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมไทย โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนปีละ ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๔ ปี ( ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ ) พร้อมทั้งได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการ อำนวยการโครงการปิดทองหลังพระฯ โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธาน ในการดำเนินภารกิจ ของโครงการปิดทองหลังพระฯ เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ ให้ขยายผลสู่ชุมชนท้องถิ่น อย่างกว้างขวาง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนนั้น กลับมีข้อจำกัดการที่เป็นหน่วยงานย่อย ในสำนักงานส่งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน ) ดังนั้นเพื่อให้มีหน่วยงานเฉพาะรองรับภารกิจ สืบสานแนวพระราชดำริ ให้ขยายผลสู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวางคณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เห็นชอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ” และ “สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ” ทั้งนี้ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ นำไปสู่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นงานด้านส่งเสริมการพัฒนา ของโครงการ ปิดทองหลังพระฯ (ในขณะนั้น ) ซึ่งจังหวัดน่านเป็นจังหวัดแรก ที่โครงการปิดทองหลังพระฯ ได้พิจารณาคัดเลือก เป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาระบบต้นแบบ และโครงการบริหารจัดการน้ำ อย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจาก พระราชดำริจังหวัดอุดรธานี” เป็นพื้นที่ขยายผล ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ภายใต้มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสาน แนวพระราชดำริ โดยหลังจากที่ดำเนินการโครงการ ในจังหวัดน่านได้ ๑ ปี ๙ เดือน และเห็นผลความสำเร็จในระดับที่ชุมชน ในพื้นที่ สามารถอยู่รอดได้อย่างพอเพียงแล้วคณะกรรมการสถาบันฯ จึึงมีมติการประชุม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบการดำเนินงานในพื้นที่ อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อ.หนองวัวซอ จ.อุุดรธานี ให้เป็นพื้นที่ขยายผลของสถาบันฯ