สรุปผลการดำเนินงาน ของ จ.ลำปาง
     + ระดับจังหวัด
             + ระดับอำเภอ

โครงการ GIS
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
 
 

กระทรวงมหาดไทยกับการมีส่วนร่วมในโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

      จากความสำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน และโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกุดหมากไฟอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี นำมาสู่การพัฒนาพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ๑๘ หมู่บ้านใน ๑๐ จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริม และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔ วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ที่เห็นชอบการดำเนินงานพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ โดยมอบหมายให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นพี่เลี้ยง ในการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการสร้างความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา ตามแนวทางขยายผลพื้นที่โครงการปิดทองหลังพระฯ

พื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ ๑๘ หมู่บ้านใน ๑๐ จังหวัดประกอบด้วย

ที่

จังหวัด

พื้นที่ดำเนินการ (บ้าน)

ตำบล
อำเภอ

๑.

จ.สิงห์บุรี

บ้านท่าลอบ

ต.โพทะเล

 

๒.

จ.เพชรบุรี

บ้านโป่งลึก

ต.ห้วยแม่เพรียง

อ.แก่งกระจาน

๓.

จ.เพชรบุรี

บ้านบางกลอย

ต.ห้วยแม่เพรียง

อ.แก่งกระจาน

๔.

จ.ประจวบคีรีขันธ์

บ้านห้วยเกรียบ

ต.ทองมงคล

อ.บางสะพาน

๕.

จ.ประจวบคีรีขันธ์

บ้านโป่งโก

ต.ทองมงคล

อ.บางสะพาน

๖.

จ.ตราด

บ้านท่าตะเภา

ต.หนองเสม็ด

 

๗.

จ.เลย

บ้านกลาง

ต.ปลาบ่า

อ.ภูเรือ

๘.

จ.เชียงราย

บ้านพญาพิภักดิ์

ต.ยางฮอม

อ.ขุนตาล

๙.

จ.เชียงราย

บ้านแม่บง

ต.โชคชัย

อ.ดอยหลวง

๑๐.

จ.พิษณุโลก

บ้านเจริญผล

ต.หนองพระ

อ.วังทอง

๑๑.

จ.พิษณุโลก

บ้านหนองพระ

ต.หนองพระ

อ.วังทอง

๑๒.

จ.เชียงใหม่

บ้านอมแรด

ต.บ้านทับ

อ.แม่แจ่ม

๑๓.

จ.เชียงใหม่

บ้านปาง

ต.หนองบัว

อ.ไชยปราการ

๑๔.

จ.น่าน

บ้านโป่งคำ

ต.ดู่พงศ์

อ.สันติสุข

๑๕.

จ.น่าน

บ้านห้วยคำ

ต.ฝายแก้ว

อ.ภูเพียง

๑๖.

จ.น่าน

บ้านห้วยปุก

ต.สะเนียน

อ.เมือง

๑๗.

จ.น่าน

บ้านสะเกิน

ต.ยอด

อ.สองแคว

๑๘.

จ.ยะลา

บ้านปิยะมิตร

 

อ.เบตง


      
กระทรวงมหาดไทยด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริดำเนินงานในพื้นที่ขยายผล โครงการปิดทองหลังพระฯ ๑๘ หมู่บ้านใน ๑๐ จังหวัด เพื่อสนองแนวพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล โดยนายพระนาย สุวรรณรัฐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย สมัยนั้นในฐานะอนุกรรมการบูรณาการปิดทองหลังพระฯ ได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความสำคัญในการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระและกำชับให้ข้าราชการทุกคน ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน โครงการปิดทองหลังพระ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบและให้จังหวัด พิจารณางบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๕๔ มาจัดทำโครงการตามแนวพระราชดำริ หรือต่อยอดโครงการตามแนวพระราชดำริ ตลอดจนการขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาบรรจุโครงการ ตามแนวพระราชดำริ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย

      การดำเนินงานพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานพื้นที่ขยายผลโครงการ ปิดทองหลังพระฯ บรรจุชื่อแผนงาน
และกรอบงบประมาณ ในแผนบริหารราชการแผ่นดินปีงบประมาณ พ . ศ . ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ของกระทรวงภายใต้ชื่อ
แผนงานเดียวกันว่า “แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ” และกระทรวงมหาดไทยได้บรรจุแผนงาน
และกรอบงบประมาณ เพื่อดำเนินการตาม“ แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ” ในแผนบริหารราชการ
แผ่นดินปีงบประมาณ พ . ศ . ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในประเด็น
นโยบายความมั่นคงของรัฐ

      การขยายผลโครงการปิดทองหลังพระภายใต้แผนงานและกรอบงบประมาณในแผนบริหารราชการแผ่นดินปีงบประมาณ
พ . ศ . ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ได้ขยายผลไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยยึดเอาแหล่งน้ำเป็นขอบเขตของการพัฒนา
ซึ่งมีเป้าหมายทั้งหมด ๑๔๒ แหล่งน้ำในระยะเวลา ๔ ปี แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ี่ปีงบประมาณ พ . ศ . ๒๕๕๕ กระทรวงมหาดไทยโดยสถาบันดำรงราชานุภาพ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ( ก . พ . ร .) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง
หลังพระฯ ดำเนินการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เพื่อเป็นผู้นำในการทำงานที่สอดคล้องกับ ปรัชญาและหลักการทำงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามพระราชดำริภายใต้ชื่อหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงาน
พัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ( พชร .)” เพื่อพัฒนาทีมปฏิบัติการในพื้นที่ในการร่วมคิดร่วมทำปลูกฝัง ตั้งแต่เรื่องแนวคิด วิธีปฏิบัติและกระบวนการทำงานสร้างแผนงานและโครงการที่เกิดมาจากความต้องการและความจำเป็นที่แท้จริง เพื่อให้ภาคราชการ ท้องถิ่นหรือเอกชน เข้ามาร่วมการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่

      การดำเนินงานในปีงบประมาณพ . ศ . ๒๕๕๕ เป็นปีแรกในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบท เชิงพื้นที่การพัฒนา ยังคงเป็นเพียงก้าวแรกที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งในการฝึกฝนเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบตามหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ( พชร .) นั้นได้กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว ทั้งในส่วนของผู้ฝึกอบรมหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนหลายหน่วยงาน ได้เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ และเข้ามาร่วมเรียนรู้ เพื่อนำองค์ความรู้ไปเป็นแนวทางการดำเนินงานในหน่วยงานของตน

      ในปีงบประมาณพ . ศ . ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ สถาบันดำรงราชานุภาพสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร.) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ จะมีการพัฒนารูปแบบ ในส่วนของการฝึกอบรมในพื้นที่ต้นแบบพร้อมทั้งการขยายพื้นที่ศูนย์ฝึกไปในภาคต่างๆ เพื่อสร้างฐานองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ ให้กับผู้ที่สนใจในการนำไปต่อยอดการพัฒนา โดยปัจจัยในการขยายผลโครงการไปยังพื้นที่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของพื้นที่ เองโดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ในการตอบรับโครงการความตื่นตัวของส่วนราชการและความร่วมมือของท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในพื้นที่เป็นต้น