สรุปผลการดำเนินงาน ของ จ.ลำปาง
     + ระดับจังหวัด
             + ระดับอำเภอ

โครงการ GIS
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
 
 


ความเป็นมาและการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดลำปาง

          ๑. เมื่อปี ๒๕๕๔ คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ โดยให้กระทรวง มหาดไทยแจ้งจังหวัดตรวจสอบข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราดำริ ที่ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทั่วประเทศ จำนวน ๑๓๗ โครงการ ๔๖ จังหวัด ๑๑๑ อำเภอ เพื่อประกอบการพัฒนาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ของจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย

(๑) อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม

(๒) อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม

(๓) อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู ตำบลทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน

           ๒. ปี ๒๕๕๕ คณะทำงานคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน มีมติเห็นชอบคัดเลือก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ตามข้อ ๒.๑ เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘

           ๓. คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ สืบสานแนวพระราชดำริ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยจังหวัดลำปางได้รับการอนุมัติพื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๓ แห่ง

           ๔. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จังหวัดลำปางได้รับงบประมาณสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ใช้ประโยชน์ได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทั้ง ๓ แห่ง ประกอบด้วย

(๑) อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

(๒) อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

(๓) อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู ตำบลทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

    โดยมีแนวทางการใช้งบประมาณ ดังนี้

(๑) ระดับจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้สอยในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ จ.น่าน การติดตามผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทในพื้นที่ฯ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ โครงการละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณระดับจังหวัด

หน่วยงาน/อำเภอ

งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย

หมายเหตุ

เบิกจ่ายแล้ว
คงค้าง

สำนักงานจังหวัดลำปาง

๑๕๐,๐๐๐

-

-

ไม่มีการเบิกจ่าย

(๒) ระดับอำเภอ เป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนในพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบท ตามพระราชดำริในพื้นที่ จ.น่าน ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม การจัดประชาคมในพื้นที่ ค่าบริหารจัดการของอำเภอ เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ตามที่นายอำเภอเห็นชอบด้วย โครงการละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) อำเภอเสริมงาม ๒ โครงการ รวมเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) อำเภอเมืองปาน ๑ โครงการ รวมเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณระดับอำเภอ

หน่วยงาน/อำเภอ

งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย

หมายเหตุ

เบิกจ่ายแล้ว
คงค้าง

อำเภอเสริมงาม

 

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

-

 

อำเภอเมืองปาน

 

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-