สรุปผลการดำเนินงาน ของ จ.ลำปาง
     + ระดับจังหวัด
             + ระดับอำเภอ

โครงการ GIS
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
 
 


สรุปผลการดำเนินงานของจังหวัดลำปาง

ระดับจังหวัด

** สร้างทีมงานระดับจังหวัดและอำเภอโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย

๑) ระดับจังหวัด

   ๑.๑) คณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติงานระดับจังหวัด ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายสุวรรณ กล่าวสุนทร) เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง เป็นกรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ อำนวยการและปฏิบัติการระดับจังหวัดในการขยายผลโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัด ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริรวมทั้งประสานงานและบูรณาการกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๑.๒) คณะทำงานปฏิบัติงานระดับจังหวัด ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ เป็นคณะทำงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

มีหน้าที่ ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง ๓ แห่ง ให้เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยเป็นประจำทุกเดือน

๒) ระดับอำเภอ

๒.๑)คณะกรรมการอำนวยการระดับอำเภอ (อำเภอเสริมงาม/อำเภอเมืองปาน) ประกอบด้วย นายอำเภอ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ มีปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

๒.๑.๑) เป็นที่ปรึกษาประสานงาน อำนวยการและติดตามการทำงานของทีมปฏิบัติการระดับตำบล ท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้าน ในพื้นที่เป้าหมาย

๒.๑.๒) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการทำงาน รวมทั้งออกติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าการทำงานในพื้นที่ ให้จังหวัดทราบเป็นประจำทุกเดือน

๒.๑.๓) จัดทำ “แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ” ตามแนวทางที่กำหนด

๒.๑.๔) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย

** จัดส่งทีมปฏิบัติงานระดับจังหวัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ (พชร.) ณ ศูนย์ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยปุก ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน ระหว่างวันที่ ๒-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๕ คน