สรุปผลการดำเนินงาน ของ จ.ลำปาง
     + ระดับจังหวัด
             + ระดับอำเภอ

โครงการ GIS
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
 
 


สรุปผลการดำเนินงานของจังหวัดลำปาง

ระดับอำเภอ

๑. จัดทีมงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ (พชร.) ณ ศูนย์ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยปุก ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน ระหว่างวันที่ ๒-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อำเภอละ ๒๐ คน รวม ๔๐ คน

๒. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (พชร.) ระดับอำเภอดังนี้

๑) อำเภอเสริมงาม แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (พชร.) อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ตามคำสั่งอำเภอเสริมงาม ที่ ๒๖๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย

    ๑.๑) ฝ่ายอำนวยการ มีนายอำเภอเสริมงาม เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เป็นกรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน อำนวยการ ติดตามการทำงานของทีมปฏิบัติการระดับตำบล ท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ โดยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการทำงาน รวมทั้งออกติดตามงานในพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน

    ๑.๒) ฝ่ายปฏิบัติการระดับพื้นที่

        ๑.๒.๑) อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งงาม มีนายเอกศักดิ์ บุญพา ปลัดอำเภอเสริมงาม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยมีคณะทำงาน รวม ๒๒ คน

        ๑.๒.๒) อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งงาม มีนางมาลี ทาไชยวงค์ ปลัดอำเภอเสริมงาม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยมีคณะทำงาน รวม ๒๒ คน

มีหน้าที่ ในการสร้างความเข้าใจโดยลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับชาวบ้านในการสำรวจข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม การเดินสำรวจ ข้อมูลกายภาพ แหล่งน้ำ ป่าไม้ การใช้ประโยชน์ ฯลฯ การวิเคราะห์ปัญหา และจัดลำดับความต้องการที่แท้จริง ของชาวบ้าน จัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ฝ่ายอำนวยการมอบหมาย

    ๑.๓) แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (พชร.) ตามคำสั่งอำเภอเสริมงาม ที่ ๒๖๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย

        ๑.๓.๑) ด้านสังคม มี พัฒนาการอำเภอเสริมงาม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะทำงาน โดยมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

มีหน้าที่ สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม ได้แก่ อาชีพ ปัญหาและความต้องการเบื้องต้น รวมทั้งข้อมูลด้านภูมิสังคม ได้แก่ วัฒนธรรมประเพณีชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน การรวมกลุ่มกิจกรรมของชุมชนโดยการสัมภาษณ์ ชาวบ้านทุกครัวเรือน การจับพิกัด GPS สถานที่สำคัญ ในหมู่บ้าน เช่น บ้านผู้นำสำคัญ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ศาลากลางบ้าน วัด โรงเรียน ปั๊มน้ำมัน ร้านค้า ฯลฯ พร้อมทั้งเขียนแผนที่และปฏิบัติ หน้าที่อื่น ตามที่นายอำเภอมอบหมาย

        ๑.๓.๒)ด้านเศรษฐกิจ มีเกษตรฝ่ายเสริมงาม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะทำงาน โดยมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

มีหน้าที่ เดินสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัจจัยการผลิต พื้นที่ทำกิน ชนิดของพืชที่ปลูก ประชากร รายได้ รายจ่าย หนี้สิน ทรัพย์สิน เงินออม โดยการสัมภาษณ์ชาวบ้านทุกครัวเรือน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายอำเภอมอบหมาย

        ๑.๓.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำเป็นหัวหน้าคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะทำงาน มีผู้ประสานงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอเสริมงาม เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

มีหน้าที่ เดินสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาพชุมชน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ ที่ดินรายแปลงข้อมูลแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ ป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติอื่น โดยศึกษาข้อมูลจากแผนที่ และการเดินสำรวจกายภาพ การสำรวจควรมีข้อมูลตัวเลข กราฟ และคำบรรยายเชิงสถิติ การจับพิกัด GPS และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่นายอำเภอมอบหมาย

        ๑.๓.๔) ด้านการบริหารจัดการและสวัสดิการสังคม มีปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองฝ่ายเสริมงาม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะทำงาน มีปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

มีหน้าที่ ในการติดต่อประสานงานระหว่างคณะทำงานแต่ละด้านและประสานงานในระดับพื้นที่ รวบรวมข้อมูลที่ได้ มาประมวลผล รวมทั้งบริหารจัดการด้านงบประมาณและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายอำเภอมอบหมาย

    ๑.๔) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่แหล่งน้ำขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

        ๑.๔.๑) อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ยังไม่ได้
ดำเนินการ

๑. การสร้างทีมปฏิบัติงานระดับพื้นที่
    ๑) ทีมปฏิบัติงานระดับอำเภอ


/

 

 

๒. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ

/

 

 

๓. การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการทำงานทีมปฏิบัติงาน ระดับอำเภอ
    ๑) การตั้งสำนักงานปฏิบัติการชั่วคราว

 

/

 

 

    ๒) งบประมาณสนับสนุน

/

 

 

๔. กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ

 

 

 

    ๑) การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ

/

 

 

    ๒) การเตรียมการก่อนลงพื้นที่ทำงานในหมู่บ้าน

/

 

 

    ๓) ประชุมชาวบ้านหลังทำงานในหมู่บ้าน/ประชุม ชาวบ้านครั้งแรก

/

 

 

    ๔) นัดหมายผู้นำชุมชนและ อสพ.เตรียมสำรวจข้อมูล

/

 

 

    ๕) สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมใช้แบบสำรวจ และเดินสำรวจกายภาพ

/

 

 

    ๖) วิเคราะห์ข้อมูลและจัดรูปแบบการนำเสนอข้อมูล ให้ชุมชน

 

 

/

    ๗) ค้นข้อมูล ระดมปัญหาและความต้องการ และจัดลำดับความสำคัญ

 

 

/

    ๘) จัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม พระราชดำริ

 

 

/

 

        ๑.๔.๒) อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ยังไม่ได้
ดำเนินการ

๑. การสร้างทีมปฏิบัติงานระดับพื้นที่     ๑)ทีมปฏิบัติงานระดับอำเภอ


/

 

 

๒. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ

/

 

 

๓. การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการทำงานทีมปฏิบัติงาน ระดับ อำเภอ
    ๑) การตั้งสำนักงานปฏิบัติการชั่วคราว/

 

 

    ๒) งบประมาณสนับสนุน

/

 

 

๔. กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ

 

 

 

    ๑) การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ

/

 

 

    ๒) การเตรียมการก่อนลงพื้นที่ทำงานในหมู่บ้าน

/

 

 

    ๓) ประชุมชาวบ้านหลังทำงานในหมู่บ้าน/ประชุม ชาวบ้านครั้งแรก

/

 

 

    ๔) นัดหมายผู้นำชุมชนและ อสพ.เตรียมสำรวจข้อมูล

/

 

 

    ๕) สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมใช้แบบสำรวจและ เดินสำรวจกายภาพ

/

 

 

    ๖) วิเคราะห์ข้อมูลและจัดรูปแบบการนำเสนอข้อมูล ให้ชุมชน

 

 

/

    ๗) ค้นข้อมูล ระดมปัญหาและความต้องการ และจัดลำดับความสำคัญ

 

 

/

    ๘) จัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม พระราชดำริ

 

 

/

๒) อำเภอเมืองปาน แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ พื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริตามคำสั่งอำเภอเมืองปาน ที่ ๒๔๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบด้วย

    ๒.๑) คณะกรรมการด้านอำนวยการ มีนายอำเภอเมืองปาน เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ บริหารและกำกับดูแลให้การดำเนินโครงการเป็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

    ๒.๒) คณะกรรมการด้านสำรวจข้อมูล ด้านกายภาพ ดิน น้ำ ป่าไม้ การเกษตร

มีหน้าที่ สำรวจข้อมูลด้านกายภาพ ดิน น้ำ ป่าไม้ และพื้นที่เกษตรกรรมของหมู่บ้านให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการ และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมที่จะนำไปจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ได้

    ๒.๓ คณะกรรมการด้านสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของหมู่บ้านเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน

    ๒.๔ อ่างเก็บน้ำห้วยชมพูตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ยังไม่ได้
ดำเนินการ

๑. การสร้างทีมปฏิบัติงานระดับพื้นที่     ๑)ทีมปฏิบัติงานระดับอำเภอ


/

   

๒. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ

/

   

๓. การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการทำงานทีม ปฏิบัติงานระดับอำเภอ
    ๑) การตั้งสำนักงานปฏิบัติการชั่วคราว/

   

    ๒) งบประมาณสนับสนุน

/

   

๔. กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ

 

   

    ๑) การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ

/

   

    ๒) การเตรียมการก่อนลงพื้นที่ทำงานในหมู่บ้าน

/

   

    ๓) ประชุมชาวบ้านหลังทำงานในหมู่บ้าน/ประชุม ชาวบ้าน ครั้งแรก

/

   

    ๔) นัดหมายผู้นำชุมชนและ อสพ.เตรียมสำรวจข้อมูล

/

   

    ๕) สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมใช้แบบสำรวจ และเดินสำรวจกายภาพ

/

   

    ๖) วิเคราะห์ข้อมูลและจัดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลให้ ชุมชน

   

/

    ๗) ค้นข้อมูล ระดมปัญหาและความต้องการ และจัดลำดับความสำคัญ

   

/

    ๘) จัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม พระราชดำริ

   

/