สรุปผลการดำเนินงาน ของ จ.ลำปาง
     + ระดับจังหวัด
             + ระดับอำเภอ

โครงการ GIS
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
 
 


 แบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม เสนอโดย สปพ.สนผ.สป. (15 หน้า) พร้อมคำอธิบาย / *แบบราคากลาง
 องค์ประกอบของแผนพัฒนาชนบทฯ  
 แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
 แบบสำรวจการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์
 แบบสำรวจต่าง ๆ ทางกายภาพ
 ตัวอย่างโปรแกรม ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมหมู่13 (30 ก.ย. 57)  8/1/2558
 โปรแกรม ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 ตัวอย่างแผนเล่มฉบับสมบูรณ์

 การเตรียมความพร้อมการสำรวจครัวเรือน/ทางกายภาพ

 ภาพประกอบการดำเนินโครงการใน 9 อำเภอ
 ภาพประกอบการดำเนินโครงการใน 3 อำเภอ


          วิดีโอประกอบโครงการปิดทองหลังพระฯ