สรุปผลการดำเนินงาน ของ จ.ลำปาง
     + ระดับจังหวัด
             + ระดับอำเภอ

โครงการ GIS
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
 
 

 

1. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ และแผนดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2558 (โครงการปิดทองหลังพระ)

2. การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ที่บ้านถ้ำ หมู่ 1 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

3. สรุปผลการพัฒนาองค์ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามพระราชดำริพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดลำปาง หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดำริ (พชร.)

                       - รุ่นที่ 1 วันที่ 22- 24 กรกฎาคม 2558

                       - รุ่นที่ 2 วันที่ 2- 4 พฤษาคม 2558

                       - รุ่นที่ 3 วันที่ 7- 9 สิงหาคม 2558