สรุปผลการดำเนินงาน ของ จ.ลำปาง
     + ระดับจังหวัด
             + ระดับอำเภอ

โครงการ GIS
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
 
 

 

รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการการพัฒนาองค์ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามพระราชดำริ พื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริจังหวัดลำปาง : หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ (พชร.)
รุ่นที่ 2 อำเภอโซนกลาง (อ.เมืองลำปาง อ.แม่ทะ อ.แม่เมาะ อ.เกาะคา อ.ห้างฉัตร)
ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 255

   ตามที่จังหวัดลำปาง ได้นำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ซึ่งเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในภาคการเกษตรและชนบทให้ดีขึ้น โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 24,086 หมู่บ้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของหมู่บ้านทั่วประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2557-2560 ซึ่งจังหวัดลำปางมีพื้นที่เป้าหมาย 272 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางดังกล่าว โดยใช้แนวทางของการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ หรือโครงการปิดทองหลังพระ มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ซึ่งการดำเนินการได้เริ่มมาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2557 โดยทุกหมู่บ้านสามารถได้รับรู้กระบวนการดำเนินการตามแนวทางและจัดทำแผนฯ ได้ครบทุกหมู่บ้าน  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ของจังหวัดลำปาง
เกิดความยั่งยืน จนชาวบ้านสามารถ เดินด้วยตัวเองได้ คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบท เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ และการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลำปาง จึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ให้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ทีมงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พื้นที่ขยายผลตามแนวทาง โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ที่บ้านถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติกระบวนการดำเนินงานของแผนพัฒนาชนบท เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ เนื่องจากบ้านถ้ำเป็นหมู่บ้านเป้าหมายของพื้นที่ขยายผลของโครงการปิดทองหลังพระ ของจังหวัดลำปาง
มาตั้งแต่ปี 2555

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายธานินทร์  สุภาแสน  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ การจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามพระราชดำริ พื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริจังหวัดลำปาง หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ (พชร.) รุ่นที่ 2

  การจัดทำกระบวนการ โดยวิทยากรกระบวนการ เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม ให้ผู้เข้าอบรมมีความสนิทสนมกลมเกลียวไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ เพื่อร่วมมือร่วมใจกันในการทำกิจกรรม
การฝึกอบรม โดยมีการแบ่งกลุ่มของผู้เข้าอบรมออกเป็น 4 สี คือ สีแดง สีขาว สีน้ำเงิน และสีเหลือง สีละ 10 คน มีการแนะนำตัวของผู้เข้าอบรมให้กลุ่มบริหารจัดการ กลุ่มมีการเลือกประธาน และเลขานุการกลุ่ม มอบหมายภารกิจในกลุ่ม ในการทำกิจกรรมตลอดหลักสูตร

   นายอภิรักษ์  ลับแล  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านถ้ำ ม.1 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพื้นที่ขยายผล โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
ของบ้านถ้ำ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการปิดทองหลังพระให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

 

   นายชัชชัย  ภูวิชยสัมฤทธิ์  ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)บรรยายหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับปรัชญาการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   นางสาวธัญญ์รวี  ธนศิริพูลภัทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง  บรรยายแบบสำรวจเศรษฐกิจ-สังคม 15 หน้า

   เข้าพักบ้านพักโฮมสเตย์ของชาวบ้าน เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านโดยการใช้วิธี
การพูดคุย ฟัง เรียนรู้กับชาวบ้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลจริง เกี่ยวกับวิถีชีวิตการทำมาหากิน ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสอบถามปัญหาเบื้องต้น ได้แก่ ปัญหาเรื่องปากท้อง ปัญหาเกี่ยวกับทุนในการดำเนินชีวิต ปัญหาที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความเอื้ออาทรระหว่างผู้เข้ารับการอบรม ที่เข้าพักกับเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ และเป็นการส่งเสริม การเรียนรู้ให้แก่ชาวบ้าน ในการต้อนรับแขกที่มาเยือน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่หมู่บ้าน

วันที่สอง

               อาจารย์สมศักดิ์  ก๋าวิตา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ ดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างเสริมกระตุ้นการเรียนรู้ ความพร้อมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าสู่การเข้าร่วมทำกิจกรรมในการฝึกอบรมในวันที่สอง
การชี้แจงวัตถุประสงค์ และทำความเข้าใจกิจกรรมการแบ่งกลุ่ม การลงพื้นที่ทำงานในหมู่บ้าน ตามใบงาน 1-4 แบ่งการสำรวจได้ดังนี้
1. กลุ่มที่ 1 สีแดง  เดินสำรวจศักยภาพภายในหมู่บ้านในภาคเช้า และในภาคบ่ายจะสำรวจดิน น้ำ ป่า เกษตร
2. กลุ่มที่ 2 สีขาว  เดินสำรวจศักยภาพภายในหมู่บ้านในภาคเช้า และในภาคบ่ายจะสำรวจดิน น้ำ ป่า เกษตร
3. กลุ่มที่ 3 สีน้ำเงิน  เดินสำรวจศักยภาพดิน น้ำ ป่า เกษตรในภาคเช้า และภาคบ่ายจะสำรวจภายในหมู่บ้าน
4. กลุ่มที่ 4 สีเหลือง  เดินสำรวจศักยภาพดิน น้ำ ป่า เกษตรและภาคบ่ายจะสำรวจภายในหมู่บ้าน
โดยทั้ง 4 กลุ่ม จะสลับกันเข้าสำรวจเช้า-บ่าย


ใบงานที่ 1   กิจกรรมการเตรียมการก่อนลงพื้นที่ทำงานในหมู่บ้าน
 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ทีมปฏิบัติงานอำเภอศึกษาข้อมูลเบื้องต้นร่วมกัน และทำความเข้าใจสภาพความเป็นจริงของชุมชน ในด้านแหล่งน้ำ เกษตร ประมง ปศุสัตว์ การศึกษา สาธารณสุข การปกครอง
2)เพื่อค้นหาปัญหา และทางเลือกสำหรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น
วิธีการทำงาน
1)การเดินในหมู่บ้านดูสภาพพื้นที่ สภาพความเป็นอยู่ชาวบ้าน  โดยไม่บอกชาวบ้านล่วงหน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลโดยการพูดคุย ฟัง เรียนรู้กับชาวบ้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลจริง เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน
การทำมาหากิน ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสอบถามปัญหาเบื้องต้น ได้แก่ ปัญหาเรื่อง
ปากท้อง ปัญหาเกี่ยวกับทุนในการดำเนินชีวิต ปัญหาที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม (แต่ต้องไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่น)
2) การเดินสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้าน เช่น ที่ตั้ง จำนวนประชากร แผนผังและขอบเขตหมู่บ้าน
ผลผลิต
1) ข้อมูลจริง เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านการทำมาหากินประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และปัญหาเบื้องต้น ได้แก่ ปัญหาเรื่องปากท้อง ปัญหาเกี่ยวกับทุนในการดำเนินชีวิต ปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อส่วนรวม (แต่ต้องไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่น)
2) ข้อมูลของหมู่บ้าน เช่น ที่ตั้ง จำนวนประชากร แผนผังและขอบเขตหมู่บ้าน ในลักษณะแผนที่เดินดิน

ใบงานที่ 2   กิจกรรมการจับพิกัดบ้านพักอาศัยและแผนที่สถานที่สำคัญในหมู่บ้าน
วัตถุประสงค์
1)เพื่อให้ทีมปฏิบัติงานอำเภอมีแผนที่หมู่บ้าน ที่มีการกำหนดตำแหน่งบ้านด้วยการบันทึกพิกัด  GPS  จะช่วยให้แบ่งการโซนพื้นที่สำรวจข้อมูลทำได้เร็วขึ้น
2)เพื่อเข้าใจสภาพพื้นที่จริงของการปกครอง  ตำแหน่งบ้าน  สถานที่สำคัญในหมู่บ้าน  และลักษณะของการอยู่อาศัยของชาวบ้าน
ผลผลิต
- แผนที่หมู่บ้านตามสภาพื้นที่จริง  อย่างน้อยกลุ่มละ 3 แปลง ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลชื่อ-สกุล, บ้านเลขที่, พิกัด, ระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง, จำนวนเนื้อที่, ของแปลงพื้นที่อยู่อาศัย

ใบงานที่ 3   กิจกรรม สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมโดยใช้แบบสำรวจ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ชุมชนและทีมปฏิบัติงานอำเภอเห็นภูมิสังคมและปัญหาของชุมชนจากสภาพที่เป็นจริง ค้นหาสาเหตุของปัญหา และศักยภาพของชุมชน ที่สามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนได้

2) เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม ระหว่างผู้แทนหน่วยงานต่างๆ  อสพ.  ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน การเดินสำรวจข้อมูลร่วมกันทำให้ชาวบ้านและทีมปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจอันดี
3) เพื่อให้ชุมชนเข้าใจสภาพความเป็นจริงของตนเอง   และเตรียมความพร้อมให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของการพัฒนาที่เกิดขึ้น
ผลผลิต
- ข้อมูลการสำรวจเศรษฐกิจสังคมกลุ่มละ 5 ครัวเรือน 
ใบงานที่ 4   กิจกรรมการเดินสำรวจข้อมูลกายภาพ
 วัตถุประสงค์
               1) เพื่อให้ชุมชนและทีมปฏิบัติงานอำเภอเห็นภูมิสังคมและปัญหาของชุมชนจากสภาพที่เป็นจริง ค้นหาสาเหตุของปัญหา และศักยภาพของชุมชน ที่สามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนได้
2) เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม ระหว่างผู้แทนหน่วยงานต่างๆ อสพ. ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน การเดินสำรวจข้อมูลร่วมกันทำให้ชาวบ้านและทีมปฏิบัติเกิดความเข้าใจอันดี
3) เพื่อให้ชุมชนเข้าใจสภาพความเป็นจริงของตนเอง  และเตรียมความพร้อมให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของการพัฒนาที่เกิดขึ้น
สำรวจป่า : 
- ระดับความสูงของพื้นที่ที่ป่าไม้   ชนิด/จำนวนพันธุ์ไม้  ความหนาแน่นของต้นไม้   ขนาดต้นไม้   
- บริเวณที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน์จากป่า เช่น แหล่งเก็บฟืน เก็บเห็ด หน่อไม้ และอาหารจากป่า   รวมถึงบริเวณที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของชาวบ้าน
- ขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์  เช่น  เขตอุทยานฯ เขตป่าต้นน้ำ เขตป่าชุมชน บริเวณที่มีการบุกรุกทำลาย หรือมีสภาพป่าเสื่อมโทรม พื้นที่ป่าใช้สอย
สำรวจน้ำ
- สำรวจเส้นทางน้ำ ต้นน้ำ แหล่งน้ำ ลำห้วยที่มีน้ำตลอดปีและไม่ตลอดปี ฝาย แนวท่อเดิม
วัดปริมาณน้ำไหล  พื้นที่รับน้ำในปัจจุบัน  ระดับความสูง  ความยาวของลำน้ำ 
- เก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจคุณภาพ  หากพบว่ามีการใช้สารเคมีทางการเกษตร
- จับพิกัดจุดสำคัญและถ่ายภาพประกอบ  เช่น บริเวณที่มีปัญหาดินถล่ม  จุดที่มีน้ำผุดน้ำโผล่  จุดที่นำน้ำไปใช้ในชุมชน หรือนำไปใช้เพื่อการเกษตร จุดที่มีการใช้สารเคมี จุดที่มีการสะสมดินตะกอน หรือ
มีปัญหา  เป็นต้น

สำรวจที่ดินทำกิน/เกษตร

- สำรวจที่ดินทำกินรายแปลง จับพิกัดตำแหน่งที่ดิน ระดับความสูงของพื้นที่ รูปถ่ายเจ้าของที่ดิน  ขอบเขตและเนื้อที่ของที่ดิน  การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ชนิดพืชที่ปลูก  รูปถ่ายการใช้ประโยชน์ที่ดิน


การประชุมกลุ่มทั้ง 4 กลุ่ม หลังจากที่ได้ออกไปสำรวจพื้นที่ตามใบงาน 1-4
รูปแบบการนำเสนอ
               1) สรุปสิ่งที่พบเห็นจากการเรียนรู้กับชาวบ้าน  ลงในกระดาษฟลิปชาร์ท ในลักษณะตารางการนำเสนอดังนี้       


ข้อมูลสภาพื้นที่เบื้องต้นบ้านถ้ำ  กลุ่มที่..............................................

การทำมาหากิน

ประเพณีวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปัญหาในการดำรงชีวิต

 

 

 

 

 

 

               2)  แผนผังหมู่บ้านในลักษณะแผนที่เดินดิน  ที่ประกอบด้วยข้อมูล ประชากร  การปกครอง  บ้านเรือน
วัด โรงเรียน ศาลาประชาคม ถนน บ้านของผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้านหรือคนที่ชาวบ้าน
ให้ความเคารพนับถือ  โดยวาดแผนผังหมู่บ้านด้วยมือลงในกระดาษฟลิปชาร์ท ในลักษณะการนำเสนอดังนี้

แผนผังหมู่บ้าน  บ้านถ้ำ  กลุ่มที่..............................................

 

 

รูปแบบการนำเสนอ
- วาดแผนที่พื้นที่อยู่อาศัยรายแปลงที่มีการบันทึกพิกัด GPS ลงในกระดาษฟลิปชาร์ท
โดยนำเสนอในรูปแบบดังนี้ 


รูปแบบการนำเสนอ
- นำข้อมูลจากแบบสำรวจเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน มาสรุปเป็นภาพรวมของหมู่บ้าน  นำเสนอในรูปแบบของตารางข้อมูลให้ชาวบ้านเข้าใจง่าย  ตามตารางการเสนอข้อมูลดังนี้


สรุปข้อมูลเศรษฐกิจสังคม  กลุ่มอ่าง..........................................

ประเภทรายได

จำนวน  (บาท)

ร้อยละ

การเกษตร

 

 

รับจ้าง

 

 

ลูก/ญาติทำงานต่างจังหวัดส่งมาให้

 

 

การเก็บหาของป่า

 

 

ปศุสัตว์

 

 

เงินเบี้ยผู้สูงอายุ/คนพิการ

 

 

ค้าขาย

 

 

เงินช่วยเหลือเกษตรกร/ภัยแล้ง/น้ำท่วม

 

 

ปล่อยเงินกู้/ให้เช่า/ดอกเบี้ยเงินฝาก

 

 

รวม

 

 

ประเภทรายจ่าย

จำนวน  (บาท)

ร้อยละ

ลงทุนการเกษตร

 

 

ข้าวสารและอาหาร

 

 

การศึกษา

 

 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

 

 

ค่าพาหนะเดินทาง/นำมันเชื่อเพลิง

 

 

ค่าเครื่องแต่งกายของใช้ส่วนตัว

 

 

การสื่อสาร

 

 

พิธีกรรม

 

 

ลงทุนด้านปศุสัตว์

 

 

ค่ารักษาพยาบาล/ค่ายา

 

 

ภาษี

 

 

รวม

 

 

หนี้สิน

จำนวน  (บาท)

ร้อยละ

ธ.ก.ส.

 

 

สหกรณ์การเกษตรฯ

 

 

ยืมญาติ

 

 

กยศ.

 

 

กองทุนเงินล้าน

 

 

กองทุนกลุ่มแม่บ้าน

 

 

กองทุน  กขคจ.

 

 

บริษัทให้กู้ยืมเงิน  (ไฟแนนท์)

 

 

นายทุน/ผู้ปล่อยเงินกู้

 

 

รวม

 

 

สรุปข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม

ข้อมูล

จำนวนบาท

ครัวเรือน/บาท

รายได้

 

 

ค่าใช้จ่าย

 

 

หนี้สิน

 

 

เงินออม

 

 

               รูปแบบการนำเสนอ
- นำข้อมูลจากสำรวจทางกายภาพแยกออกเป็น  3  มิติ  มาสรุปเป็นภาพรวมของหมู่บ้าน  นำเสนอในรูปแบบของตารางข้อมูลให้ชาวบ้านเข้าใจง่าย  ตามตารางการเสนอข้อมูลดังนี้


สรุปข้อมูลทางกายภาพ  บ้านถ้ำ  กลุ่มที่................................................

ต้นทุน  (สภาพเป็นจริงปัจจุบัน)

ศักยภาพ

ปัญหา/ความเสี่ยง

 

 

 

 

การนำเสนอผลการประชุมกลุ่ม ของทั้ง 4 กลุ่ม

การนำเข้าข้อมูลตามแบบสำรวจเศรษฐกิจ-สังคม


วันที่สาม

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  โดย อาจารย์ สมศักดิ์  ก๋าวิตา

ใบงานที่ 5   กิจกรรมคืนข้อมูล ระดมปัญหาและความต้องการ และจัดลำดับความสำคัญ
               วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ชาวบ้านร่วมตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล ที่มาจากแบบสำรวจและ
ผลการสำรวจข้อมูลกายภาพ และร่วมกันเป้าหมายการพัฒนาจากข้อมูลที่สำรวจ
2) เพื่อให้ชุมชนได้เห็นทุน ศักยภาพ และสภาพปัญหาของชุมชน ที่เป็นจริงในปัจจุบัน
3) เพื่อกระตุ้นและโน้มน้าวให้ชาวบ้านคิด เรียนรู้ และเลือกแนวทางการพัฒนาตนเอง
ผลผลิต
1) ข้อสรุปปัญหาหลักใน 6 มิติ และความต้องการเร่งด่วนที่ต้องนำไปเป็นโจทย์การพัฒนา
2) สถานการณ์ความก้าวหน้าของ 6 มิติ และ ปัญหา/ศักยภาพของชุมชนในมิติต่างๆ
3) แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ที่เสนอโดยชาวบ้าน  (แผนชีวิตชุมชน)
รูปแบบการนำเสนอ
- ข้อสรุปสถานการณ์ปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา/ความต้องการร่วมกัน
ที่เสนอโดยชาวบ้าน ในแต่ละมิติ คือ น้ำ ดิน ป่า เกษตร พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบตารางการนำเสนอดังนี้

มิติ....................................

สภาพปัญหาจริงปัจจุบัน

สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหา/ความต้องการร่วมกัน

 

 

 

 

 ใบงานที่6    กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องทุนการดำเนินชีวิตและอาชีพของชาวบ้าน
2) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการความร่วมมือจากทุกส่วน  องค์ความรู้จากหน่วยงาน
ภายนอก และศักยภาพจากภายในชุมชน
ผลผลิต
1) เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องทุนการดำเนินชีวิตและอาชีพของชาวบ้าน
2) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  บูรณาการความร่วมทุกภาคส่วน  องค์ความรู้จากหน่วยงานภายนอก และศักยภาพจากภายในชุมชน
รูปแบบการนำเสนอ

แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ
บ้านถ้ำ  กลุ่มที่...........................................
pla5

ใบงานที่7    กิจกรรมถอดบทเรียนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ                       และจัดทำแผนปฏิบัติการพื้นที่บ้านถ้ำ 
วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม พระราชดำริตลอดหลักสูตรการฝึกอบรมฯ

   จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมหลักสูตร ส่วนใหญ่ประเมินในระดับดีมาก และมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรฝึกอบรมให้กับทีมปฏิบัติงานระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน/พื้นที่ด้วย และควรฝึกอบรมระหว่างวัน
จันทร์-ศุกร์

               พิธีปิดการอบรมโดย  นายประโยชน์  บุญประเสริฐ  ประมงจังหวัดลำปางเป็นประธาน
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 37 คน