สรุปผลการดำเนินงาน ของ จ.ลำปาง
     + ระดับจังหวัด
             + ระดับอำเภอ

โครงการ GIS
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
 
 


การดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

       

      ๑. จัดส่งข้าราชการและราษฎรบ้านถ้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบล ทุ่งกว๋าว ไปฝึกอบรมที่บ้านห้วยปุก ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
      ๒. จัดประชุมซักซ้อมผู้เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการขับเคลื่อน ตามขั้นตอนที่ได้รับการฝึกอบรมมาจากบ้านห้วยปุก ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

            

      ๓. คำสั่งอำเภอเมืองปานแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ขยายผลปิดทองหลังพระ สืบสานตามแนวพระราชดำริ ดังนี้
          ๓.๑ คณะกรรมการด้านอำนวยการประกอบด้วย นายอำเภอเมืองปาน ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ ประจำอำเภอทุกส่วน นายก องค์การ บริหารส่วนตำบล ทุ่งกว๋าว กำนันตำบล ทุ่งกว๋าว โดยมีปลัดอำเภอ งานสำนักงานอำเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ
          ๓.๒ คณะกรรมการสำรวจข้อมูลด้านกายภาพ ดิน น้ำ ป่า การเกษตร จำนวน ๒๕ คน

            

          ๓.๓ คณะกรรมการด้านสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๕ คน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการ จัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างจัดพิมพ์ลงในแบบประมวลผลข้อมูล เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล นำไปสรุปปัญหา และเสนอแนวทางเพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน และที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านพิจารณาต่อไป
          ๓.๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการฯ หลังจากที่ชุดจัดเก็บข้อมูลดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำเสนอให้ราษฎรได้รับทราบปัญหาและความต้องการในการจัดทำตามโครงการ