สรุปผลการดำเนินงาน ของ จ.ลำปาง
     + ระดับจังหวัด
             + ระดับอำเภอ

โครงการ GIS
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
 
 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมกอไผ่ บ้านเคียงดอยรีสอร์ทแอนด์โฮมสเตย์ผาปัง หมู่ที่ 3 ตำบลผาปัง อำเภอเแม่เพริก จังหวัดลำปาง

    1. หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับปรัชญาการทำงาน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (บรรยายโดย นางสาวสุดารัตน์ คุสินธุ์ ผอ.กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร.)
     2. การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.2557-2560) (บรรยายโดย นางสาวสุดารัตน์ คุสินธุ์ ผอ.กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร.)
     3. การทำงานโดยกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (บรรยายโดย นายเทวา ปัญญาบุญณ์ นายอำเภอเชียงม่วน จ.พะเยา / นายสุเทพ ตั้งจิตต์พิสุทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย / นายอเนก ปัญทะยม จพง.ปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองเชียงราย )
     4. การพัฒนาคุณค่าของวิสาหกิจชุมชน (บรรยายโดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง ประธาน บ.อิเมจพลัส คอมมูนิเคชั่น จำกัด ที่ปรึกษาด้านการสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมร่วม)


 หนังสือถึงนายอำเภอทุกอำเภอ   11/12/2557
 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ฯ   11/12/2557
 แผนปฏิบัติงานการดำเนินงานตามขั้นตอน ปี 2558   11/12/2557

 ภาพประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 21-23 พ.ย.57

 แบบติดตามงานโครงการปิดทองหลังพระ    9/3/2558
 ตารางสรุปแบบติดตามงานรายอำเภอ 13 อำเภอ     9/3/2558