สรุปผลการดำเนินงาน ของ จ.ลำปาง
     + ระดับจังหวัด
             + ระดับอำเภอ

โครงการ GIS
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
        - GIS อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
 
 


สรุปการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนว พระราชดำริ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งและอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ้านดอนงาม หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

     - อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง มีพื้นที่รับประโยชน์ ได้แก่ บ้านนาบอน หมู่ที่ ๒ และบ้านทุ่งงามพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งงาม
     - อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง มีพื้นที่รับประโยชน์ ได้แก่ บ้านทุ่งงาม หมู่ที่ ๓ และบ้านดอนงาม หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งงาม

             

      ๑. จัดส่งทีมผู้ปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านห้วยปุก หมู่ที่ ๙ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ( ๔ คืน ๕ วัน ) จำนวน ๓๖ คน
      ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (พชร.) ตามคำสั่ง อำเภอเสริมงาม ที่ ๒๖๐ / ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
      ๓
. แต่งตั้งคณะทำงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (พชร.) ตามคำสั่งอำเภอเสริมงาม ที่ ๒๖๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
      ๔. ประชุมประชาคมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้กับราษฎรบ้านทุ่งงาม หมู่ที่ ๓ , บ้านดอนงาม หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งงาม เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ ณ. ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนงาม

             

      ๕. ประชุมประชาคมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้กับราษฎรบ้านนาบอน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งงาม เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ ณ. ศาลาอเนกประสงค์วัดนาบอน
      ๖. ประชุมประชาคมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้กับราษฎรบ้านทุ่งงามพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งงาม เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ ณ. ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งงามพัฒนา
      ๗. ก่อสร้างฝายกึ่งถาวร จำนวน ๒ แห่ง เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ ณ. อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งและอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง เพื่อเป็นการกระตุ้นทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อน
      ๘. ก่อสร้างฝายกระสอบทราย จำนวน ๑ แห่ง เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ ณ. อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งและอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

             

      ๙. ก่อสร้างฝายกึ่งถาวร จำนวน ๒ แห่ง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ ณ. อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งและอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
      ๑๐. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๑๐ แห่ง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ ณ. อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

     - สำหรับการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวทางอำเภอเสริมงามได้มีการติดตามโดยการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ทุกวันพุธสัปดาห์ที่สองของทุกเดือน