*****   กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำปาง ....ยินดีต้อนรับ *****


  -  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 9/2561     29/10/61

  -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560    10/7/61

  -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.2529      10/7/61

  -  แนวทางการจัดทำหนังสือราชการ     4/4/61

 - การประทับสัญลักษณ์ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" ในหนังสือราชการ      30/1/61

 - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522      14/12/60


กลุ่มงานอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดลำปาง  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
โทรศัพท ์ / โทรสาร : 0 5426 5014 (มท.28521)