Download Logo Lampang
วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง... นครแห่งความสุขและสุจริต       คำขวัญจังหวัดลำปาง....ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก...
เว็บไซต์นี้แสดงผลลัพธ์ได้ดีในเว็บบราวเซอร์ Google Chrome และ Fire fox
 
 
 
โครงการปิดทองหลังพระ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง

เชิญร่วมงาน "เทศกาลดอกเสี้ยวบาน" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 23/02/58
เชิญร่วมงาน "สืบสานตำนานเจ้าพ่อทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร" 12/02/58
 
 
 
 
: ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัดลำปาง : 
การค้นหาที่กำหนดเอง
จัดเรียงตาม:
Relevance
Relevance
Date
เว็บ
 
 
 
หหห
New Ribbon
Slide 1
มอบเงินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๑๕ น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
ประชุมวาระยามเช้า
วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
แถลงข่าวการจัดงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ และงานตลาดเกษตรกร
วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง
Slide 1
"เวทีเสวนาภาพรวมอำเภอแม่เมาะ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง"
วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเมาะหลวง ศูนย์ฝึกอบรม กฟผ.แม่เมาะ
Slide 1
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการสังคมสู่ประชาคมอาเซียน
วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
Slide 1
ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตร
วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
ร่วมงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลจังหวัดลำปาง อ.เมืองลำปาง
Slide 1
ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมืองลำปาง
Slide 1
ประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันฯ
วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
Slide 1
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดศรีชุม อ.เมืองลำปาง
Example Frame 
มอบเงินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๑๕ น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
  [คลิกดูรายละเอียด] 
ประชุมวาระยามเช้า

วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
  [คลิกดูรายละเอียด] 
แถลงข่าวการจัดงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ และงานตลาดเกษตรกร

วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง
  [คลิกดูรายละเอียด] 
"เวทีเสวนาภาพรวมอำเภอแม่เมาะ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง"

วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเมาะหลวง ศูนย์ฝึกอบรม กฟผ.แม่เมาะ
  [คลิกดูรายละเอียด] 
ดูข่าวทั้งหมด
 
 
กลุ่มงานอำนวยการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
   
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2557-2560 (ฉบับทบทวน)
การบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค
PMQA จังหวัดลำปาง
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
การชี้แจงงบประมาณฯ ปี 2556
ประชุม กรอ.
ประชุม กบจ.
ประชุม อจร.
ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2548
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2549
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2550
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2551
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2552
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2553
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2554
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2555
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2556
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปี พ.ศ.2547
ปี พ.ศ.2549
ปี พ.ศ.2550
ปี พ.ศ.2551
ปี พ.ศ.2552
ปี พ.ศ.2553
ผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด PMQA
ปี พ.ศ.2554
ปี พ.ศ.2555
 
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
เว็บไซต์กลุ่มงาน  
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ อ.แม่เมาะ
ระบบฐานข้อมูล กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับเจ้าหน้าที่) หน่วยการปกครอง
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางฯ แผนที่น้ำท่วมจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ.2554
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ภาพแผนที่ปัญหาหมอกควันของจังหวัด ลำปาง เมื่อ 1 มี.ค. 55
ประชุม คกก.โครงการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทำเนียบตำบล หมู่บ้านจังหวัดลำปาง
ประชุม คกก.ดำเนินงานตามแผนฯ เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ  
 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
WebBoard  ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กพ.
ดาวน์โหลดเอกสาร
- กฎ ก.พ. ข้อบังคับ ระเบียบหนังสือเวียน
- การแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือน (ลธ.กพ.)
- การจัดคนลง (รกพ.เบญจวรรณ)
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินเดือน
- สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ปี 2551
- หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ
- การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ
- การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล แห่ง พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน 51
- ตัวอย่าง คำสั่งเลื่อนเงินข้าราชการ
- ตัวอย่าง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง"อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน"
คำสั่งเลื่อนเงินข้าราชการ
- ตัวอย่างคำสั่ง เรื่อง เลื่อนค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับจังหวัด
คู่มือคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2552
ผลสรุปแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2552
คำกล่าว พระวรธรรม, สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554
 
 
 
 
สรุปข่าวประชุม ครม.
ประชุม คกก.รักษาความสงบ เรียบร้อย
ประชุมนายอำเภอ
ประชุมยาเสพติด จ.ลำปาง
ประชุมเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง เรื่องราวร้องทุกข์
ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ข้อสั่งการประชุม ครม.
ประชุมจังหวัดลำปาง
 
 
 
 
 
 
- โครงการพระราชดำริ - 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
- กองทุนหมู่บ้าน - กระบวนงานบริการของจังหวัด
- ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
 
- เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย - เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลาง (ลำปาง)
- Intranet  (MOInet)  - ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
- เมล์กระทรวงมหาดไทย  - ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับบุคคลทั่วไป)
- ทีวีมหาดไทย (Mahadthai Channel) - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มท.
- สารคดีโทรทัศน์มหาดไทยชวนรู้ - สถาบันดำรงราชานุภาพ
- รายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาดไทย
 
 

=> 1-5/4/58  งานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปาง ประจำปี 2558

=> 2/4/58  พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสครบ 5 รอบ และการจัดงานสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

=> 6/4/58  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลก มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงค์ ประจำปี 2558

=> 9-13/4/58  งานสลุงหลวงกลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง

=> 16-17/4/58   พิธีดำหัวเนื่องในเทศกาล ประเพณีวันสงกรานต์

=> 21/4/58 ประชุมสภากาแฟ เวลา 07.00 น. ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง

=> 25/4/58 วันรัฐพิธีถวายราชสักการะ "วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวร มหาราช" ประจำปี 2558

=> 29/4/58 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ / ประชุม ศพส. / ประชุมความมั่นคงฯ

 
 
ไทยคู่ฟ้า
OSM ภาคเหนือตอนบน
ก.พ.ร.
ก.พ.ร.แบบสำรวจ
สำนักงาน ก.พ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
PMOC
คืนความสุขให้คนในชาติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาตื
สภานการณ์แผ่นดินไหวภาคเหนือ
ผลงานรัฐบาล
ร่วมใจปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
การบูรณาการงานด้าน วทน.กับ จว.กลุ่ม จว.
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์บีริการข้อมูลอำเภอ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท้องถิ่นดอทคอม
ไทยตำบลดอทคอม
บทความไอที
ระบบจองคิวรับบริการ สนง.ขนส่งจ.ลำปาง
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
ททท
ศคง 1213
Bangkok Airways

* สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
 
© พ.ศ. 2558 All Rights Reserved
สำนักงานจังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5027 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th

Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549