Download Logo Lampang
วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง... นครแห่งความสุขและสุจริต       คำขวัญจังหวัดลำปาง....ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก...
เว็บไซต์นี้แสดงผลลัพธ์ได้ดีในเว็บบราวเซอร์ Google Chrome และ Fire fox
 
 
 
 
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง
เสียงปฏิรูป.com


 
ค้นหาใน Lampang.go.th
 
New Ribbon
Slide 1
การประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2558
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
การประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2558
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
การรณรงค์การป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำวังเฮือ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง
Slide 1
การรณรงค์การป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำวังเฮือ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง
Slide 1
การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดลำปาง (ก.ท.จ.ลำปาง)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม เวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดลำปาง (ก.ท.จ.ลำปาง)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม เวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง อ.เมืองลำปาง
Slide 1
พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง อ.เมืองลำปาง
Slide 1
พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง อ.เมืองลำปาง
Slide 1
พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง อ.เมืองลำปาง
Slide 1
การจัดทำประชาพิจารณ์ แผนจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร
Slide 1
การจัดทำประชาพิจารณ์ แผนจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร
Slide 1
เปิดงาน “ป๋าเวณียี่เป็งเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2558”
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.30 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย อ.เมืองลำปาง
Slide 1
เปิดงาน “ป๋าเวณียี่เป็งเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2558”
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.30 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย อ.เมืองลำปาง
Slide 1
เปิดงาน “ป๋าเวณียี่เป็งเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2558”
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.30 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย อ.เมืองลำปาง
Slide 1
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พบนายจ้างรวมพลังต้านยาเสพติด
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
Slide 1
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พบนายจ้างรวมพลังต้านยาเสพติด
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
Slide 1
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พบนายจ้างรวมพลังต้านยาเสพติด
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
Slide 1
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พบนายจ้างรวมพลังต้านยาเสพติด
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
Slide 1
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พบนายจ้างรวมพลังต้านยาเสพติด
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
Slide 1
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พบนายจ้างรวมพลังต้านยาเสพติด
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
Slide 1
ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ บ้านป่าตัน หมู่ที่ 5 อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
Slide 1
ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ บ้านป่าตัน หมู่ที่ 5 อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
Slide 1
การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
โครงการ การพัฒนาจังหวัดลำปาง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร อ.เมืองลำปาง
Slide 1
โครงการ การพัฒนาจังหวัดลำปาง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร อ.เมืองลำปาง
Example Frame 
การประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2558

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
  [คลิกดูรายละเอียด] 
การรณรงค์การป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำวังเฮือ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง
  [คลิกดูรายละเอียด] 
พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง อ.เมืองลำปาง
  [คลิกดูรายละเอียด] 
เปิดงาน “ป๋าเวณียี่เป็งเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2558”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.30 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย อ.เมืองลำปาง
  [คลิกดูรายละเอียด] 
ดูข่าวทั้งหมด
 
 
         
 
สรุปข่าวประชุม ครม.
ประชุม คกก.รักษาความสงบ เรียบร้อย
ประชุมนายอำเภอ
ประชุมยาเสพติด จ.ลำปาง
ประชุมเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง เรื่องราวร้องทุกข์
ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ข้อสั่งการประชุม ครม.
ประชุมจังหวัดลำปาง
 
 
 
 
     
 
     
กลุ่มงานอำนวยการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2557-2560 (ฉบับทบทวน)
การบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค
PMQA จังหวัดลำปาง
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
การชี้แจงงบประมาณฯ ปี 2556
ประชุม กรอ.
ประชุม กบจ.
ประชุม อจร.
ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2548
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2549
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2550
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2551
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2552
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2553
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2554
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2555
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2556
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปี พ.ศ.2547
ปี พ.ศ.2549
ปี พ.ศ.2550
ปี พ.ศ.2551
ปี พ.ศ.2552
ปี พ.ศ.2553
ผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด PMQA
ปี พ.ศ.2554
ปี พ.ศ.2555
 
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
เว็บไซต์กลุ่มงาน  
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ อ.แม่เมาะ
ระบบฐานข้อมูล กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับเจ้าหน้าที่) หน่วยการปกครอง
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางฯ แผนที่น้ำท่วมจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ.2554
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ภาพแผนที่ปัญหาหมอกควันของจังหวัด ลำปาง เมื่อ 1 มี.ค. 55
ประชุม คกก.โครงการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทำเนียบตำบล หมู่บ้านจังหวัดลำปาง
ประชุม คกก.ดำเนินงานตามแผนฯ เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ  
 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
WebBoard  ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กพ.
ดาวน์โหลดเอกสาร
- กฎ ก.พ. ข้อบังคับ ระเบียบหนังสือเวียน
- การแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือน (ลธ.กพ.)
- การจัดคนลง (รกพ.เบญจวรรณ)
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินเดือน
- สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ปี 2551
- หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ
- การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ
- การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล แห่ง พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน 51
- ตัวอย่าง คำสั่งเลื่อนเงินข้าราชการ
- ตัวอย่าง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง"อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน"
คำสั่งเลื่อนเงินข้าราชการ
- ตัวอย่างคำสั่ง เรื่อง เลื่อนค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับจังหวัด
คู่มือคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2552
ผลสรุปแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2552
คำกล่าว พระวรธรรม, สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554
 
 
 
 
- โครงการพระราชดำริ - 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
- กองทุนหมู่บ้าน - กระบวนงานบริการของจังหวัด
- ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
 
- เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย - เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลาง (ลำปาง)
- Intranet  (MOInet)  - ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
- เมล์กระทรวงมหาดไทย  - ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับบุคคลทั่วไป)
- ทีวีมหาดไทย (Mahadthai Channel) - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มท.
- สารคดีโทรทัศน์มหาดไทยชวนรู้ - สถาบันดำรงราชานุภาพ
- รายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาดไทย
 
 

=> 2-10/11/58 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” จังหวัดลำปาง

=> 9/11/58  ซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” จังหวัดลำปาง เวลา 15.00 น.

=> 12/11/58  ประชุมสภากาแฟ เวลา 07.00 น. ณ ดอยฝรั่งคอฟฟี่แอนด์เรสเตอรองค์ องค์กรภาคเอกชนเป็นเจ้าภาพ

=> 23/11/58  "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่" ณ โรงเรียนแจ้คอน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม

=> 24-26/11/58  งานล่องสะเปาจาวละกอน ลำปาง

=> 27-29/11/58  เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ (ครั้งที่ 13) กฟผ.แม่เมาะ

=> 30/11/58 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ / ประชุม ศพส. / ประชุมความมั่นคงฯ

 
ระบบวาระผู้บริหาร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบออกเลขคำสั่ง จ.ลำปาง
ระบบจองห้องประชุม
ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง

เตือนภัยอากาศ จ.ลำปาง
เตือนภัยไข้เลือดออกจ.ลำปาง
เตือนภัยเบิกจ่ายงบประมาณ จ.ลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ภูมิอากาศ จ.ลำปาง
ปริมาณน้ำฝน จ.ลำปาง
ปริมาณน้ำในเขื่อน จ.ลำปาง
 
คลังข่าวมหาดไทย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

ผลงานกระทรวงมหาดไทยรอบ 6 เดือน
การแถลงข่าวผลงาน กระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน Download

ไทยคู่ฟ้า
ศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย
Ginfo ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
OSM ภาคเหนือตอนบน
ก.พ.ร.
ก.พ.ร.แบบสำรวจ
สำนักงาน ก.พ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
PMOC
คืนความสุขให้คนในชาติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาตื
สภานการณ์แผ่นดินไหวภาคเหนือ
ผลงานรัฐบาล
ร่วมใจปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
การบูรณาการงานด้าน วทน.กับ จว.กลุ่ม จว.
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์บีริการข้อมูลอำเภอ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท้องถิ่นดอทคอม
ไทยตำบลดอทคอม
บทความไอที
ระบบจองคิวรับบริการ สนง.ขนส่งจ.ลำปาง
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
ททท
ศคง 1213
Bangkok Airways

* สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
Bangkok Airways
 
© พ.ศ. 2558 All Rights Reserved
สำนักงานจังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5027, 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th

Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549