Download
- แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. แผนประจำปี 2561 (ลำปาง)
- แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.พร.60 แผนประจำปี (ลำปาง)
- แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.พร.61 แผนประจำปี (ลำปาง)
- แผนแม่บท อพ.สธ.พร.รอบ60-64 แผน 4 ปี (ลำปาง)
- (ตัวอย่าง)แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.พร.61
- (ตัวอย่าง)แผนแม่บท อพ.สธ.พร. รอบ61
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนฯ
- แนวทางโครงการอนุรักษ์พันธ์พืชฯ
- ประกาศ ที่ อพ.สธ 81
- สรุปผลการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- รายงานการประชุม อพ.สธ. กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ G8 (2)

 

© ๒๕๖๐ สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.