การประชุมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 3 ตุลาคม 2560

 - แนวทางและจุดเน้นการพัฒนา

 - ขับเคลื่อนแผนฯ สู่อนาคตของประเทศไทย
- ขั้นตอนพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (แผ่นที่ 1)
- ขั้นตอนพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (แผ่นที่ 2)