รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง (ศอ.ปส.จ.ลำปาง)

รายงานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังยาเสพติด
ระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว)
ปี 2560
ปี 2560
ครั้งที่

ประจำเดือน

วันลงประกาศ
ครั้งที่

ประจำเดือน

วันลงประกาศ
12/2560 (28 ธ.ค.60) ธันวาคม   16/1/61      
11/2560 (29 พ.ย.60) พฤศจิกายน   21/12/60      
10/2560 (30 ต.ค.60) ตุลาคม   16/11/60      
9/2560 (27 ก.ย.60) กันยายน   24/10/60      
8/2560 (30 ส.ค.60) สิงหาคม   27/9/60      
7/2560 (30 ก.ค.60) กรกฎาคม   23/8/60      
6/2560 (29 มิ.ย.60) มิถุนายน   18/7/60      
5/2560 (31 พ.ค.60) พฤษภาคม    19/6/60      
3/2560 (30 มี.ค.60) มีนาคม    18/4/60      
2/2560 (27 ก.พ.60) กุมภาพันธ์    18/4/60      
1/2560 (30 ม.ค.60) มกราคม    16/1/60      
ปี 2559
     
11/2559 (29 พ.ย.59) พฤศจิกายน    26/12/59      
10/2559 (18 ต.ค.59) ตุลาคม    17/11/59      
8/2559 (31 ส.ค.59) สิงหาคม    28/9/59      
6/2559 (26 มิ.ย.59) มิถุนายน    14/7/59      
5/2559
(31 พ.ค.59)
พฤษภาคม    23/6/59
4/2559
(28 เม.ย.59)
มีนาคม    1/6/59
3/2559
(30 มี.ค.59)
มีนาคม    19/4/59
2/2559
(26 ก.พ.59)
กุมภาพันธ์    15/3/59
1/2559
(28 ม.ค.59)
มกราคม    9/2/59
ปี 2558
ปี 2558
12/2558 
(29 ธ.ค.58)
ธันวาคม    25/12/58
11/2558 
(30 พ.ย.58)
พฤศจิกายน    15/12/58
10/2558 
(30 ต.ค.58)
ตุลาคม    19/11/58
8/2558 
(28 ส.ค.58)
สิงหาคม    24/9/58
7/2558 
(29 ก.ค.58)
กรกฎาคม    13/8/58
6/2558 
(29 มิ.ย.58)
มิถุนายน    5/8/58
5/2558 
(28 พ.ค.58)
พฤษภาคม    12/6/58
4/2558 
(29 เม.ย.58)
เมษายน    18/5/58
3/2558
(30 มี.ค.58)
มีนาคม   28/4/58
2/2558 
(25 ก.พ.58)
กุมภาพันธ์ 22/3/58
1/2558
(29 ม.ค.58)
มกราคม   23/2/58
ปี 2557
ปี 2557
12/2557 
(25 ธ.ค.57)
ธันวาคม (ฉบับปรับปรุง) 3/2/58
11/2557 
(27 พ.ย.57)
พฤศจิกายน 23/12/57
10/2557 
(30 ต.ค.57)
ตุลาคม 27/11/57
9/2557 
(29 ก.ย.57)
กันยายน 17/10/57
8/2557 
(29 ส.ค.57)
สิงหาคม 17/9/57
7/2557 
(30 ก.ค.57)
กรกฎาคม 15/8/57
6/2557 
(30 มิ.ย.57)
มิถุนายน 18/7/57 6/2557 
(12 มิ.ย.57)
มิถุนายน 28/6/57
5/2557 
(29 พ.ค.57)
พฤษภาคม 17/6/57
4/2557 
( 29 เม.ย.57)
เมษายน 21/5/57
3/2557 
(28 มี.ค.57)
มีนาคม 21/4/57
2/2557 
(27 ก.พ.57)
กุมภาพันธ์ 7/3/57
1/2557 
(30 ม.ค.57)
มกราคม 7/2/57
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง (ศอ.ปส.จ.ลำปาง)
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
ถ.วชิราวุธดำเนิน  ต.พระบาท  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52000
โทร.054-265118   มท.28535