Download Logo Lampang
วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง... ลำปาง เมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข      ค่านิยมหลัก... "ETIS" Excellent  มุ่งผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน Teamwork เน้นการทำงานเป็นทีม Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม ทำในสิ่งที่ถูกต้องและสังคมยอมรับ Service mind มีจิตบริการ     คำขวัญจังหวัดลำปาง....ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก...
เว็บไซต์นี้แสดงผลลัพธ์ได้ดีในเว็บบราวเซอร์ Google Chrome และ Fire fox
 
 
Jitarsa1
Jitarsa2
E-learning
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
AIPA

สาระดีๆจากศาลปกครอง
Sister City
รางวัลพานแว่นฟ้า

โครงการ จังหวัดลำปางเคลื่อนที่

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ข้อมูลการเกษตรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพกระทรวงมหาดไทย

ศพส.จ.ลำปาง

ระบบติดตามโครงการแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกลุ่มจังหวัด
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบรามยาเสพติด
แผนบริหารความต่อเนื่อง BCP
แผนสำรองฉุกเฉิน
สถานการณ์แรงงาน จ.ลำปาง
ระบบจองคิวรับบริการ สนง.ขนส่งจ.ลำปาง
มุมโต๊ะ งานราชการ
           รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
1.
พระยาสุเรนทรราชเสนา
(เจิม จารุจินดา)
พ.ศ.2453 - พ.ศ.2470
2.
พระยาวิเศษฤๅไชย
(ม.ล.เจริญ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
พ.ศ. 2471 - พ.ศ.2472
3.
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย
(พงษ์ บุรุษชาติ)
พ.ศ.2472 - พ.ศ.2475
4.
พระยากำธรพายัพทิศ
(ดิศ อินทรโสพัส)
พ.ศ.2475 - พ.ศ.2476
5 .
พระยาประชากรบริรักษ์
(แอร่ม สุนทรศารทูล)
พ.ศ.2476 - พ.ศ.2480
6.
พระพายัพพิริยกิจ
พ.ศ.2481 - พ.ศ.2482
7.
หลวงอุตตรดิตถาภิบาล
พ.ศ.2482 - พ.ศ.2484
8.
หลวงเกษมประศาสน์
พ.ศ.2484 - พ.ศ.2485
9.
หลวงศุภการบริรักษ์
พ.ศ.2485 - พ.ศ.2489
10.
ขุนสีมะสิงห์สวัสดิ์
พ.ศ.2489 - พ.ศ.2490
11.
ขุนอักษรสารสิทธิ์
พ.ศ.2490 - พ.ศ.2494
12.
นายพ่วง สุวรรณรัฐ
พ.ศ.2494 - พ.ศ.2495
13.
นายสุวรรณ รื่นยศ
พ.ศ.2495 - พ.ศ.2497
14.
ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์
พ.ศ.2497 - พ.ศ.2501
15.
นายเชื่อม ศิริสนธิ
พ.ศ.2501 - พ.ศ.2504
16.
นายสุบิน เกษทอง
พ.ศ.2504 - พ.ศ.2515
17.
นายชุ่ม บุญเรือง
พ.ศ.2515 - พ.ศ.2516
18.
นายสำราญ บุษปวนิช
พ.ศ.2516 - พ.ศ.2519
19.
นายไสว ศิริมงคล
พ.ศ.2519 - พ.ศ.2523
20.
นายสำรวย พึ่งประสิทธิ์
พ.ศ.2523 -พ.ศ.2524
21.
นายชูวงศ์ ฉายะบุตร
พ.ศ.2524 - พ.ศ.2528
22.
นายยุทธ แก้วสัมฤทธิ์
1 ตุลาคม พ.ศ.2528 -
30 กันยายน พ.ศ.2532
23.
นายอุทัย นาคปรีชา
1 ตุลาคม พ.ศ.2532 -
30 กันยายน พ.ศ.2533
24.
นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
1 ตุลาคม พ.ศ.2533 -
15 มิถุนายน พ.ศ.2534
25.
ร.ต.พูลศักดิ์ สัตยานุรักษ์
16 มิถุนายน พ.ศ.2534 -
30 กันยายน พ.ศ.2535
26.
ร.อ.อริยะ อุปารมี
1 ตุลาคม พ.ศ.2535 - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2536
27.
นายสุชาติ ธรรมมงคล
18 ตุลาคม พ.ศ.2536 -
24 พฤษภาคม พ.ศ.2537
28.
นายสหัส พินทุเสนีย์
25 พฤษภาคม พ.ศ.2537 -
30 กันยายน พ.ศ.2540
29.
นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
20 ตุลาคม พ.ศ.2540 -
30 กันยายน พ.ศ.2542
30.
นายพีระ มานะทัศน์
1 ตุลาคม พ.ศ.2542 -
30 กันยายน พ.ศ.2545
31.
นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
1 ตุลาคม พ.ศ.2545 -
30 กันยายน พ.ศ.2546
32.
นายอมรทัต นิรัติศยกุล
1 ตุลาคม พ.ศ.2546 -
30 กันยายน พ.ศ.2550
33.
นายดิเรก ก้อนกลีบ
1 ตุลาคม พ.ศ.2550 - 19 ตุลาคม พ.ศ.2551
34.
นายอมรพันธุ์ นิมานันท์
20 ตุลาคม พ.ศ.2551 - 15 มีนาคม พ.ศ.2552
35.
นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์
16 มีนาคม พ.ศ.2552 -
30 กันยายน พ.ศ.2552
36.
นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์
1 ตุลาคม พ.ศ.2552 -
30 กันยายน พ.ศ.2553
37.
นายอธิคม สุพรรณพงศ์
1 ตุลาคม พ.ศ.2553 -
30 กันยายน พ.ศ.2554
38.
นายบุญเชิด คิดเห็น
29 ธันวาคม พ.ศ.2554 -
26 เมษายน พ.ศ.2555
39.
นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย
27 เมษายน พ.ศ.2555 -
30 กันยายน พ.ศ.2556
40.
นายธานินทร์  สุภาแสน 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 -
30 กันยายน พ.ศ.2558
41.
นายสามารถ  ลอยฟ้า 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 -
30 กันยายน พ.ศ.2559
42.
นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 -
30 กันยายน พ.ศ.2560
43.
นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 - 30 กันยายน พ.ศ.2562
44.
นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  1 ตุลาคม พ.ศ.2562 - 30 กันยายน พ.ศ.2564
45.
นายสิธิชัย  จินดาหลวง  1 ตุลาคม พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน
 


=> -/01/65 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

=> -/01/65 จังหวัดลำปางเคลื่อนที่
 
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ระบบวาระผู้บริหาร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กระทรวง
ระบบออกเลขคำสั่ง จ.ลำปาง
ระบบจองห้องประชุม
ระบบ eMENSCR
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง
ระบบรายงานข่าว ปชส.จ.ลำปาง
itaita
board
board
ร้องทุกข์
comment
board
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
GD Catalog
e Book
covid bub
thai water
dr raja
dr raja
dr raja
 
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เว็บไซต์สำนักงานจังหวัดลำปาง
เว็บไซต์สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
คลังข่าวมหาดไทย
APPF30
ศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย
Ginfo ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
OSM ภาคเหนือตอนบน
ก.พ.ร.
สำนักงาน ก.พ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
ผลงานรัฐบาล
สวทช.
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยตำบลดอทคอม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ททท
ศคง 1213

 
© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th

Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549