Download Logo Lampang
วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง... ลำปาง เมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข      ค่านิยมหลัก... "ETIS" Excellent  มุ่งผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน Teamwork เน้นการทำงานเป็นทีม Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม ทำในสิ่งที่ถูกต้องและสังคมยอมรับ Service mind มีจิตบริการ     คำขวัญจังหวัดลำปาง....ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก...
เว็บไซต์นี้แสดงผลลัพธ์ได้ดีในเว็บบราวเซอร์ Google Chrome และ Fire fox
 
 
Jitarsa1
Jitarsa2
E-learning
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
AIPA

สาระดีๆจากศาลปกครอง
Sister City
รางวัลพานแว่นฟ้า

โครงการ จังหวัดลำปางเคลื่อนที่

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ข้อมูลการเกษตรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพกระทรวงมหาดไทย

ศพส.จ.ลำปาง

ระบบติดตามโครงการแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกลุ่มจังหวัด
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบรามยาเสพติด
แผนบริหารความต่อเนื่อง BCP
แผนสำรองฉุกเฉิน
สถานการณ์แรงงาน จ.ลำปาง
ระบบจองคิวรับบริการ สนง.ขนส่งจ.ลำปาง
มุมโต๊ะ งานราชการ
รายชื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
1.
นายสาคร เปลี่ยนอำไพ
29 มิถุนายน 2521 - 22 มิถุนายน 2524
2.
นายไสว พราหมณี
30 มิถุนายน 2524 - 10 ตุลาคม 2525
3.
นายสมศักดิ์ ศรีวรรธณะ
11 ตุลาคม 2525 - 1 ตุลาคม 2529
4.
นายสุพงษ์ ศรลัมพ์
1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2531
5 .
นายทองคำ เขื่อนทา
1 ตุลาคม 2531 - 30 กันยายน 2532
6.
นายปกรณ์ ประพิณ
1 ตุลาคม 2532 - 30 กันยายน 2534
7.
ร้อยตรีประสิทธิ์ ไชยศรี
1 กุมภาพันธ์ 2534 - 30 กันยายน 2537
8.
นายพีระ มานะทัศน์
1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2535
9.
นายสำเริง ปุณโยปกรณ์
1 ตุลาคม 2535 - 30 กันยายน 2538
10.
นายพีระ มานะทัศน์
2 ตุลาคม 2537 - 8 ธันวาคม 2539
11.
ร้อยตรีมานพ กปิตถัย
1 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2539
12.
นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
2 ตุลาคม 2539 - 19 ตุลาคม 2540
13.
นายนุกุล คุณาวงศ์
9 ธันวาคม 2539 - 19 ตุลาคม 2540
14.
นายสิทธิพร เกียรติศิริโรจน์
20 ตุลาคม 2540 - 19 เมษายน 2541
15.
นายสุนทร ศรีมาเสริม
20 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2541
16.
นายเสน่ห์ เฉลิมผล
20 เมษายน 2541 -30 กันยายน 2542
17.
นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี
1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2545
18.
นายภักดี รัตนผล
4 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2544
19.
นายดิเรก ก้อนกลีบ
1 ตุลาคม 2544 -30 กันยายน 2546
20.
นายอธิคม สุพรรณพงศ์
18 พฤศจิกายน 2545 - 30 กันยายน 2548
21.
นายเจริญสุข ชุมศรี
1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2550
22.
นายวันชัย สุทธิวรชัย
25 ตุลาคม 2548 - 3 มิถุนายน 2550
23.
นายสามารถ ลอยฟ้า
4 มิถุนายน 2550 - 30 กันยายน 2552
24.
นายชาย พานิชพรพันธุ์
8 ตุลาคม 2550 - 19 ตุลาคม 2551
25.
นายสุวรรณ กล่าวสุนทร
27 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2556
26.
นายอุทาร ชวเมธี
26 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2554
27.
นายสุรชัย จงรักษ์
9 มกราคม 2555 - 30 กันยายน 2555
28.
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
7 ธันวาคม 2555 - 30 กันยายน 2557
29.
นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธุ์
28 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558
30.
นายมงคล  สุกใส
1 ธันวาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
31.
นายสมชัย  กมลเทพเทวินทร์
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
32.
นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560
33.
นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท 10 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
34.
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561
35.
นายสุรพล  บุรินทราพันธุ์ 1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน
36.
นายประจวบ  กันธิยะ 8 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
37.
นายสมเกียรติ  ตันตระกูล 8 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
38.
นายสิธิชัย  จินดาหลวง 4 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
39.
นายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ 4 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
40.
ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์  น้อยสุวรรณ 2 พฤศจิกายน 2563 - 13 มิถุนายน 2564
41.
นายจำลักษ์  กันเพ็ชร์ 2 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน
42.
นายศรัณยู  มีทองคำ 14 มิถุนายน 2564 - 30 ธันวาคม 2564
43.
นายสันติ  รังษิรุจิ 4 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน
 


=> -/01/65 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

=> -/01/65 จังหวัดลำปางเคลื่อนที่
 
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ระบบวาระผู้บริหาร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กระทรวง
ระบบออกเลขคำสั่ง จ.ลำปาง
ระบบจองห้องประชุม
ระบบ eMENSCR
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง
ระบบรายงานข่าว ปชส.จ.ลำปาง
itaita
board
board
ร้องทุกข์
comment
board
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
GD Catalog
e Book
covid bub
thai water
dr raja
dr raja
dr raja
 
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เว็บไซต์สำนักงานจังหวัดลำปาง
เว็บไซต์สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
คลังข่าวมหาดไทย
APPF30
ศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย
Ginfo ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
OSM ภาคเหนือตอนบน
ก.พ.ร.
สำนักงาน ก.พ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
ผลงานรัฐบาล
สวทช.
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยตำบลดอทคอม
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ททท
ศคง 1213

 
© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th

Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549