.

ว่าที่ร้อยตรี วีรยุทธ นิรมานวิธุโรจน์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง


ทำเนียบหัวหน้าสำนักงาน จังหวัดลำปาง

ประวัติสำนักงานจังหวัดลำปาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตำแหน่ง/โครงสร้าง/อัตรากำลัง
การดำเนินงาน
สภาพปัญหาของสำนักงาน


Web analytics

เริ่มนับ 11/11/49


 
 สำนักงานจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2519 รับผิดชอบ เกี่ยวกับงาน อำนวยการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด งานบริหารทั่วไปของจังหวัด งานจัดทำแผนและประสาน แผนพัฒนาของจังหวัด รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่มิได้มีหน่วยงานใดในจังหวัดรับผิดชอบ ต่อมาสำนักงานจังหวัดภายหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 มีการปรับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ในการแปลง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ ไปเป็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัดการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด การดำเนินงานตามแผน กำกับและติดตามผลการ ดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด การอำนวยการประสานการปฏิบัติและสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด การปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ค้นหาใน Lampang.go.th
 
 
สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง  52000  โทรศัพท์ 054-265070, 265014
E-mail : lampang@moi.go.th