[ประกาศราคากลาง]
ดาวน์โหลดเอกสาร
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันทราย ม.8 ต.แม่ปะ อ.เถิน   13/12/61
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดงตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก ณ ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม อ.เสริมงาม   9/11/61
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอเสริมงาม ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม   12/10/61

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกอบแสงสีเสียง ของจังหวัดลำปาง    26/9/61

ราคากลางและการคำนวณราคากลาง การปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอ (หลังเก่า) ต.หลวงเหนือ อ.งาว   4/9/61
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อวัสดุอาหารดิบ ของทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง   17/8/61
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านสาแล ม.5 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม    8/8/61
ราคากลางและแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างขยายดาดลำเหมืองส่งน้ำด้วยพลังไฟฟ้า ม.4 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก    6/8/61
ราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านสาแล ม.5 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม    26/7/61
ราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างทางน้ำล้นผ่าคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำน้ำแม่หวด ม.2 ต.แม่หวด อ.งาว    6/6/61
ราคากลางโครงการขุดลอกเพื่อกำจัดวัชพืชลำห้วยแม่ตาล ม.9 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร    6/6/61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 โครงการก่อสร้างกล่องหินทิ้งกันดิน ฝายต้นปอบ ม.5 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ    1/6/61
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝาย คสล. กั้นลำห้วยแม่ตาล หมู่ที่ 7 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร    16/5/61
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวยู ม.3 ต.บ้านร้อง อ.งาว    11/4/61
ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์แม่ยามเหนือและปรับปรุงพื้นที่รอบสระน้ำ ม.8 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร    3/4/61
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบลำเหมืองทุ่งพัง ม.4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว    2/4/61
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,564 ตร.ม. บ้านสาแล ม.5 บ้านมั่ว (นาเห็น) ม.4 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม    30/3/61
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,564 ตร.ม. บ้านใหม่ ม.7 บ้านสาแล ม.5 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม    30/3/61
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหล่มภูเขียว ต.บ้านอ้อน อ.งาว    27/3/61
สอบราคาโครงการก่อสร้างรางรินเหมืองห้วยแก้ง บ้านทุ่งงาม ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม    26/1/61
ประกวดราคาซื้อ เรื่อง งานซื้อพร้อมติดตั้ง Control Turbine Protection Unit 12-13 จำนวน 1 งาน (กฟผ.แม่เมาะ)    12/1/61
ประกาศการขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2560 โดยวิธีเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา (อบต.แจ้ห่ม)    12/1/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายการเกษตร บ้านทุ่ง ม.2 ต.หลวงใต้ อ.งาว   22/12/60
ราคากลางและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างฝายวังเก๊างุ้น ม.11 ต.แม่พริก อ.แม่พริก    7/12/60
ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปางหละ-ห้วยแม่ริน ม.4 ต.บ้านหวด อ.งาว    7/12/60
ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายการเกษตร บ้านทุ่ง ม.2 ต.หลวงใต้ อ.งาว    7/12/60
ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ภารกิจตรวจค้นและจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ของทัณฑสถานพิเศษลำปาง   4/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ของวัสดุอุปกรณ์ภารกิจตรวจค้นและจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ของทัณฑสถานพิเศษลำปาง  4/12/60
ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตึงเหนือ ม.2 ถึง บ้านเมืองทอง ม.8 ต.วังทอง อ.วังเหนือ    30/11/60
ราคากลางจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ เพื่อการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านก่อ ม.6 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ    30/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเจาะจง ของ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง    30/11/60
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบแอสฟัสท์คอนกรีต ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร    28/11/60
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพังตลิ่งลำน้ำแม่ตาล ณ บ้านจำ ม.6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร    22/11/60
สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพังตลิ่งลำน้ำแม่ตาล ณ บ้านจำ ม.6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร    22/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอาหารดิบผู้ต้องขังฯ ประจำเดือนกันยายน 2560 ของทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง    17/11/60
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดประจำปี 2558 ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง    14/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ณ บ้านทุ่งผา ม.1 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร    14/11/60
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารหม้อน้ำบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8-13 ของอำเภอแม่เมาะ   14/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกเพื่อกำจัดวัชพืชลำห้วยแม่ตาล ม.7 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร   13/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจจับโลหะ (walk through) ของทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง   3/11/60
ประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดบ้านใหม่ ม.6 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 2/11/60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพังตลิ่งลำน้ำแม่ตาล ม.6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 2/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ก๋วม บ้านเหล่า ม.8 บ้านม่วง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 11/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลคอนกรีตสายบ้านโป่งขาม ม.4 ถึงบ้านแม่ปุแพะ ม.6 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง 11/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำห้วยก่ำ แห่งที่ 2 บ้านทุ่งสะแกง ม.2 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 11/10/60
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลคอนกรีต ม.4 - บ้านแม่ปุแพะ ม.6 ต.แม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 22/9/60
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุม อำเภองาว จังหวัดลำปาง  22/9/60
ร่างประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุม อำเภองาว จังหวัดลำปาง 22/9/60
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอ (บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9) อำเภองาว จังหวัดลำปาง 5/9/60
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโป่งขาม หมู่ 4 ถึงบ้านแม่ปุแพะ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 25/8/60
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ไทย - บ้านแม่อิบ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 18/8/60
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งหลวง ม.5 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร  3/8/60
ราคากลางงานก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองร่องแหย่ง บ้านห้วยป้าย ม.6 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ  18/7/60
ราคากลางงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล.ลำห้วยปั๋น ช่วงไหลผ่าน ม.9 ต.ปงเตา อ.งาว  24/5/60
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการผลิต และสิ่งอำนวยความสะดวกนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสม (วางกล่องแกเบียน Gabion ป้องกันตลิ่งพัง) ณ ลำน้ำแม่ยาว บ้านเวียงเหนือ ม.1 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร  19/5/60
ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และกำแพงกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข่วง ม.10 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร  19/5/60
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการผลิต และสิ่งอำนวยความสะดวกนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสม (ฝายน้ำล้นด้วยการวางกล่องแกเบียน Gabion) ณ บ้านปางม่วง ม.9 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร  19/5/60
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องฮี ม.6 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม  19/5/60
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถ.สายบ้านมั่ว-นาเห็น ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม  19/5/60
ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านข่วง ม.10 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร   11/4/60
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองตึงเหนือ ม.2 ต.วังทอง อ.วังเหนือ  30/3/60
 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์/โทรสาร 054-265070