*****   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สนจ.ลป. ....ยินดีต้อนรับ *****


   
1. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.  2561-2564)   8/12/59
       2. แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง4ปี (พ.ศ.2561-2564) (ปรับปรุง)
       
  
แบบรายงานสำรวจสถานที่เก็บข้าว  29/11/59
  แบบฟอร์มการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย  28/11/59
 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการงบพัฒนาจังหวัด ปี 2560  10/11/59
 เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมสัมมนาและมอบนโยบาย การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง Royal Jubilee อิมแพ็ค เมืองทองธานี)  4/11/59
 
 การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการ ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด)  13/10/59
  รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2559   12/10/59
  แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    3/10/59
  รายงานการประชุม กบจ.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2559   28/09/59
  แบบฟอร์ม และแนวทางในการดำเนินโครงการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด)   28/09/59
  เอกสารประกอบ เรื่อง การชี้แจงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   25/08/59
  แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินของจังหวัด   23/08/59
  รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2559   19/08/59
  ผลการประเมินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน   04/08/59
  การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560   15/07/59
   แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2557-2560 (ฉบับทบทวนรอบ พ.ศ.2560)   29/07/59
  รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2559   31/05/59
  แบบการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ สงป.302 และ สงป 302/1)   21/04/59
  แบบการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ สงป.302 และ สงป 302/1)   21/04/59
  รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2559   19/04/59
  คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   30/03/59
  
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย   18/01/59
  คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   14/01/59

 

ปี 61  | ปี 60  |    ปี 58  |  ปี 57  |  ปี 56  |  ปี 55  |  ปี 54   |  ปี 53   |  ปี 52   |  ปี 51  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดลำปาง  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 0 - 5426 - 5014   มท. 28628  โทรสาร 0 - 5426 - 5070

E - mail : lampang.strategy@gmail.com