แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง

 

 - บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  17/5/59

 - รายงานการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  17/5/59

 - แผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 (PDF)  17/5/59

 - แผนปฏิบัติราชการ ปี 2561  9/5/59
 - แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี (2561-2564) ฉบับเต็ม    1/2/60
 - แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2557-2560 (ฉบับทบทวนรอบ พ.ศ.2560)  29/6/59