*****   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สนจ.ลป. ....ยินดีต้อนรับ *****


  แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3/12/61
  "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" 26 พ.ย. 61 9/11/61
  "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" 19 พ.ย. 61 9/11/61
  "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" 12 พ.ย. 61 9/11/61
  "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" 28 ก.ย. 61 24/10/61
  "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" 7 ก.ย. 61 24/10/61
  แบบฟอร์มชุดโครงการ (แบบ จ.1 , จ.2 และ จ.3)  16/10/61
  แบบฟอร์มชุดโครงการ (แบบ จ.1) และแบบสรุปโครงการ Project idea  27/8/61
  แบบฟอร์มชุดโครงการ (แบบ จ.2)  27/8/61
  การรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  8/8/61
  แบบฟอร์มเอกสารประกอบโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  7/8/61
  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  14/6/61
  การประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์ดำเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาภาคกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด   16/5/61
  แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบประมาณแผนงานบูรณการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลุ่มจังหวัด)   13/3/61
  การโอนทรัพย์สินที่จัดหาได้จากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2557-2560 ครั้งที่ 1   2/3/61
  การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ   22/2/61
  ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ   8/2/61
  แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชกาปรระจำปีของจังหวัด/กลุ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   18/1/61

 

ปี 60  |  ปี 59  |  ปี 58  |  ปี 57  |  ปี 56  |  ปี 55  |  ปี 54   |  ปี 53   |  ปี 52   |  ปี 51  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดลำปาง  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ /โทรสาร 0 - 5426 - 5070
  มท. 28628  
E - mail : lampang.strategy@gmail.com, lampangstrategies@gmail.com